Onze visie op evalueren

 

Evalueren betekent voor ons:  informatie verzamelen over de ontwikkeling van de leerling (kennis, vaardigheden, attitude) om met die informatie

·         Te kijken of de leerling de doelen behaalt

·         Het leerproces van de leerling te ondersteunen

·         De eigen onderwijspraktijk bij te sturen.

Voor onze visie op evalueren betekent dat het volgende:

We evalueren ten eerste om te kijken in hoeverre de leerling de leerdoelen behaalt. We vinden gelijkgerichtheid binnen de vakgroep belangrijk.

We evalueren verder om het leerproces van de leerling te ondersteunen. We vertrekken vanuit de principes HGW om de leerling feedback te geven, te motiveren en te remediëren.

De evaluatiegegevens gebruiken we tenslotte om de eigen werking de evalueren op het niveau van de school en de vakgroep.

Uitgangspunt voor de evaluatie zijn de leerplandoelstellingen. We bewaken daarbij dat de doelstellingen geëvalueerd worden op het juiste beheersingsniveau.

We zetten ook in op attitudes: vakgebonden attitudes, arbeidsattitudes en algemene attitudes.

Evaluatie is zowel product-gericht als proces-gericht. We hanteren daarbij verschillende evaluatievormen.

Bij de evaluatie houden we rekening met de criteria voor goede evaluatie (bron: Van Den Brande Kris)

  • validiteit : De evaluatiemethode meet wat de gebruiker ermee bedoeld heeft te meten.
  • betrouwbaarheid: Een evaluatie-instrument is betrouwbaar als bij herhaald gebruik onder gelijke condities dezelfde resultaten worden bekomen.
  • objectiviteit: Het mag voor de resultaten geen verschil uitmaken wie instaat voor de afname, correctie en waardering van de evaluatie. Persoonlijke kenmerken zoals motivatie, geslacht, en sociaaleconomische achtergrond van leerlingen mogen geen invloed hebben.
  • transparantie: De leerling krijgt alle informatie die hij nodig heeft om te zorgen voor een optimale voorbereiding op en een adequate uitvoering van de evaluatieopdracht. Dit betekent o.m. duidelijkheid over de doelen die worden geëvalueerd, over de criteria en normen die gehanteerd worden …
  • normering: Er wordt gebruik gemaakt van evaluatiestandaarden (wanneer is een prestatie voldoende, uitmuntend …?).

We vinden het ook belangrijk dat de leerlingen hun leren zelf in handen leren nemen. Zelfevaluatie van de leerlingen is daarbij een belangrijk gegeven. …

We evalueren permanent om het leren van de leerlingen te kunnen ondersteunen. De school als organisatie waakt er over dat er voldoende evaluatie gegevens zijn.

We voorzien vaste rapportperiodes, maar proberen tussentijds via andere rapporteringsvormen de ouders en de leerlingen op de hoogte te houden van de vorderingen. In de toekomst willen we de mogelijkheid van een doelenrapport onderzoeken.