Het schoolreglement 2018-2019

Schoolreglement Schooljaar 2018-2019

Nota (1): Het schoolreglement vormt de juridische basis voor de rechtspositie van de leerling op onze school. Daarnaast krijgt iedere leerling de “leerlingenbrochure”. Dit is een eerder informatief luik dat inhoudelijk niet verschilt met het schoolreglement. De brochure is echter meer schematisch opgesteld. Bovendien bevat zij kleine verfijningen per afdelingsgraad en enkele informatieve bepalingen. Hierdoor is deze brochure erg bruikbaar bij de dagdagelijkse activiteiten van de school.

Nota (2): Onder de term “(je) ouders” wordt verstaan: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige leerplichtigen onder hun bewaring hebben. In geval van scheiding behoudt de ouder die niet het hoederecht heeft bekomen, een recht van toezicht. Desgevraagd zal de school hem/haar een exemplaar van het schoolreglement bezorgen.

De meerderjarige leerling (18 jaar en ouder) dient rekening te houden met de burgerlijke handelingsbekwaamheid en aansprakelijkheid. Dat betekent niet dat de ouders niet meer gerechtigd zouden zijn pedagogisch de belangen van hun meerderjarige kinderen op onze school te behartigen, behalve wanneer hun meerderjarige kinderen(die juridisch volwassen zijn) zich hiertegen formeel zouden verzetten. In de normale pedagogische relatie is het wenselijk dat ouders hun meerderjarige kinderen blijven bijstaan en zelfs door de betrokkene als vertrouwenspersoon of raadgever worden gevraagd.

Het schoolreglement bestaat uit vier delen:

 • het schoolreglement (dit basisdocument);
 • leerlingenbrochure;
 • het algemeen werkplaatsreglement;
 • het specifiek werkplaatsreglement.
 • Inhoudstafel

 

ONZE SCHOOL        

1.1         Wat beogen wij?           6

1.2         Het opvoedingsproject van TNA  6

1.3         Wie is wie?      8

1.4         Inschrijvingsbeleid          10

1.5         Engagementsverklaring tussen ouders en TNA         10

1.6         Studieaanbod  12

1.7         Dagindeling – vakanties & verlofregeling      12

1.8         Financiële bijdragen        12

 1. ONZE SCHOOL ALS OPVOEDING-    EN LEEFGEMEENSCHAP                        13

2.1         Duidelijke afspraken en regels      13

2.2         Beleid inzake stages       18

2.3         Orde- en tuchtreglement            19

 1. ONZE SCHOOL ALS LEERGEMEENSCHAP         21

3.1 Persoonlijke documenten

3.2 Begeleiding  bij je studies

         4. TENSLOTTE NOG DIT 26

 

 

1. ONZE SCHOOL

1.1 Wat beogen wij?

Als katholieke school willen we jongeren helpen op te groeien tot volwassenen, met een evenwichtig geloofs-, verstands- en gevoelsleven die bekwaam zijn om na grondige informatie, vanuit verantwoorde motieven te kiezen, te beslissen, te handelen; tot dienstverlening aan de maatschappij, niet door zich aan de maatschappij aan te passen maar wel door actief bij te dragen tot een gunstige maatschappelijke verandering, gedragen vanuit een christelijke overtuiging.

Onze school wil mensen vormen die in onze samenleving gestalte durven geven aan christen-zijn, die in dialoog kunnen treden en kunnen samenwerken met personen en groepen met een andere levensbeschouwing.

1.2 Het opvoedingsproject van TNA

1.2.1 Identificatie

De school is in 1999 ontstaan uit een fusie van drie scholen:

Vrije Technische School Technicum (VTS) in de Londenstraat te Antwerpen, Technicum Rerum Novarum (TRN) op de Bredabaan te Merksem en het Technisch Instituut van Borgerhout (TIB) gelegen in de Prins Leopoldstraat. Sinds september 2005 doet alleen de Londenstraat nog een aanbod in het voltijds dagonderwijs.

Aan de school is een Centrum voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs of CDO verbonden. Dit Centrum is een fusie in 1999 van bestaande Centra in de VTS (sinds 1984) en in het TRN (sinds 1994). Dit Centrum heeft een groot aantal leerlingen en werkt autonoom.

De Londenstraat huisvest ook het Centrum Volwassenenonderwijs of CVO ook hier is er een fusie uitgevoerd. Dit CVO doet onder meer een zelfde studieaanbod als de dagschool en omwille van het grote aantal ingeschrevenen maakt men niet alleen ‘s avonds, maar ook tijdens de dag gebruik van de lokalen in het TNA. De school bevindt zich naast het “Eilandje” waar de stad Antwerpen recent grote inspanningen levert om stadsrenovatie op gang te brengen. De school ligt er op een zeer druk kruispunt en is gemakkelijk met het openbaar vervoer te bereiken.

Het 7 gebouw waar de school gebruik van maakt, is niet als schoolgebouw geconcipieerd. De school heeft geen speelplaats en ook geen sportaccommodatie. In 2004 zijn een aantal nieuwe klassen voor het voltijds onderwijs en het volwassenenonderwijs gebouwd.

1.2.2 Inleidende beschouwingen

Bij het tot stand komen van dit opvoedingsproject voor onze katholieke school hebben verschillende inspiratiebronnen als leidraad gediend:

 • Het charisma en de christelijk-pedagogische visie van de stichters van de grote religieuze onderwijs- congregaties en andere belangrijke figuren
 • De opdrachtverklaring van het VSKO
 • Het opvoedingsproject van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar.

De uitwerking van zo’n project kan zeer verscheiden zijn. In de huidige tijdsgeest wordt de klemtoon gelegd op de vragen: “wat voor school zijn wij, wat voor school willen wij zijn”?

De antwoorden op deze vragen waren het onderwerp van bespreking tussen directie, pedagogische begeleiders en leden van de raad van bestuur. De noodzaak om te komen tot het uitschrijven van een vernieuwd en geactualiseerd christelijk opvoedingsproject liet zich duidelijk voelen.

De verschillende participanten beschreven wat volgens hen de sterkste punten zijn van hun school. Door de antwoorden van de verschillende geledingen aan elkaar te toetsen en in elkaar te schuiven, vormen we een beeld dat deze partners van hun school ophingen.

Het formuleren van dit opvoedingsproject is maar een eerste stap. Het streven naar de verwezenlijking ervan wordt in de eerste plaats toevertrouwd aan de directie en het personeel om het elke dag zo goed mogelijk te realiseren, iedereen vanuit zijn specifieke taak en verantwoordelijkheid. Zij zullen het opvoedingsproject op hun beurt in de praktijk dienen te brengen naar de andere onderwijspartners. Opvoeden heeft immers te maken met een vonk die overspringt, met het voorleven van wat we zelf als waardevol beschouwen. Het gaat niet om een mooie theorie maar om een droom die we samen koesteren en werkzaam trachten te maken.

Het opvoedingsproject van TNA beoogt elke leerling te begeleiden naar volwassenheid, in het licht van de christelijke waarden, van rechtvaardigheid en liefde in het bijzonder.

Onze opdracht bestaat erin, naast het bijbrengen van een intellectuele vorming en een degelijke beroepsbekwaamheid, de jongeren te helpen hun ondernemingsgeest te ontwikkelen, hun relatiebekwaamheid te bevorderen, hen tot zelfstandigheid te brengen en hun aandacht te vestigen op andere realiteiten en waarden, personen en bewegingen die hetzelfde levensideaal nastreven.

Het verwezenlijken van deze opdracht noopt ons ertoe de concrete werkelijkheid in de praktijk van de school te toetsen aan het opgehangen beeld.

1.2.3 Uitgangspunten

Onze school is een katholieke school, TNA onderschrijft daarmee de “Opdrachtverklaring van het katholiek onderwijs in Vlaanderen”.

De grondvisie op het leven is verbonden met onze geloofsvisie waardoor wij met een fundamenteel optimisme, vertrouwen en met hoop de toekomst tegemoet gaan. Het gaat om de droom van Jezus van Nazareth die het kind op de eerste plaats stelt als het gaat om de toegang tot het Rijk Gods.

Ouders die hun kinderen aan onze school toevertrouwen moeten beseffen dat deze evangelische inspiratie bepalend is. Wij geloven dat het evangelie een boodschap is voor mens en samenleving.

Deze boodschap wensen wij door te geven aan de ons toevertrouwde jongeren.

Onze school is een open school. Wij hebben respect voor de opvattingen van alle participanten van de schoolgemeenschap indien deze getuigen van bereidheid tot vredevol samenleven en respect voor het aangeboden opvoedingsproject. Wij beseffen wel dat onze school niet enkel een gemeenschap van gelovigen is. De pluriformiteit van levensvisies in onze samenleving, de onverschilligheid bij velen, de zeer uiteenlopende graden van betrokkenheid bij geloven en kerk in de gezinnen komt in onze school ook tot uiting.

Het is in deze context belangrijk ons ervan bewust te zijn “dat onze school niet alleen staat” – en dat ook onze leerlingen niet alleen staan. Onze school is niet enkel nauw verbonden met de stad en de buurt, ze is ook verbonden met de werkgevers die voor jobs en stageplaatsen zorgen, en met de vele organisaties die onze bekommernissen en ambities delen. Een aantal onder hen maken gebruik van onze zaal: vb. EVA-centrum, buurthuis de oude dokken, de “open” school is aldus ook een “brede” school.

Dit heeft belangwekkende en positieve implicaties voor ons pedagogisch project. De waarden die we als school hoog in het vaandel dragen willen we tevens uitdragen en concreet maken in onze praktijk. Wat leerlingen hier meekrijgen moeten ze bv. ook als werknemer of stagiair uitstralen en realiseren. En de school zelf moet en zal in haar beleidsdaden ethisch en “open” handelen, conform haar eigen waarden.

Aldus leveren onze school, onze leerkrachten en onze leerlingen een positieve bijdrage aan de stad als geheel. Een goede stad heeft goede scholen nodig – onze school wil deze verantwoordelijkheid met overtuiging blijven opnemen en waarmaken.

Wij beseffen dat in onze tijd van versnippering een project dat een totale vorming van de jongere beoogt moeilijk realiseerbaar is. De school zal niet op alles antwoorden kunnen geven. Zij zal zoveel als mogelijk degelijk onderwijs en algemene vorming aanbieden gestoeld op de christelijke levensvisie.

Elk lid van de opvoedingsgemeenschap weet zich dan ook verantwoordelijk voor de degelijkheid van de vorming en de opvoeding van de jongeren.

De wil tot vooruitgang moet gestalte krijgen in het voortdurend verbeteren van onze opvoedingsmethoden en van de menselijke verhoudingen die er mee samengaan.

Leerkrachten zullen zich blijvend vormen om een kwalitatief en hoogstaand onderwijs te kunnen geven. Leerlingen ervaren dan dat het inderdaad om hen gaat en niet om de leerstof op zich. Zo krijgen zij de kans op het spoor te komen van al het goede en het waardevolle dat in hen verborgen ligt. Zo leren ze onderscheiden waar het vanuit een evangelisch geïnspireerd mens- en wereldbeeld op aan komt.

Ons opvoedingsproject steunt op zes pijlers, wel te onderscheiden maar niet te scheiden. Zo willen wij beklemtonen dat onze opvoeding:

 • streeft naar een totale persoonsvorming;
 • een kwalitatief hoogwaardig onderwijs aanbiedt;
 • kracht haalt uit een goede samenwerking;
 • steunt op een persoonsbevorderende relatie;
 • aandacht heeft voor de maximale ontplooiingskansen voor iedere leerling met voorkeurliefde voor de zwakkeren;
 • zorg besteedt aan een eigentijdse en uitnodigende geloofsopvoeding.
1.2.3.1 De totale en integrale persoonsvorming

Onze school wil de gehele mens vormen. We leggen in het bijzonder de nadruk op een pedagogische benadering van de jongeren. We willen ze helpen uitgroeien tot een evenwichtig persoon. De ontplooiing van hoofd, hart en handen staat daarin centraal.

Doorheen de leervakken en het globale gedrag van een schoolgemeenschap zal men zien dat er ethisch-religieuze waarden in het spel zijn. De nadruk zal liggen op zin voor waarheid en schoonheid, dienstbaarheid, eerlijkheid, solidariteit, verdraagzaamheid, vrede, rechtvaardigheid en ecologische gevoeligheid. Zo kan onze school een levensvorming en een levenshouding meegeven waardoor de jongeren de samenleving kritisch benaderen en hun verantwoordelijkheid daarin leren begrijpen, om er zo later een zinvolle rol in te spelen.

Onze opvoedingsgemeenschap zoekt voortdurend naar nieuwe wegen om de haar toevertrouwde jeugd van vandaag en van morgen optimale kansen te bieden om zich waar te maken in de maatschappij.

Zich vervolmaken, streven naar kwaliteit, openstaan voor andere opleidingen, zich kunnen aanpassen aan veranderingen zijn uitdagingen die de jongeren moeten aankunnen om hun werkgelegenheid veilig te stellen en om inspraak te behouden in de technische, industriële, sociale en ethische ontwikkeling van onze maatschappij.

In onze school hebben we ook aandacht voor de culturele en creatieve ontwikkeling van de jongeren. We willen hen niet alleen “leren leren” maar ook “leren leven”.

1.2.3.2 Kwalitatief hoogwaardig onderwijs

Onze school stelt zich tot opdracht om op een hedendaagse en pedagogisch verantwoorde wijze kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden. Leren en onderwijzen zijn niet alleen cognitieve maar ook sociale en gedragsactiviteiten. Leren en onderwijzen zijn een kwestie van kennen, kunnen, zijn en doen.

Zo worden leerlingen doorheen het leren geholpen verantwoorde keuzes te maken. Deze vorming tot persoonlijk, vrij en verantwoord stelling nemen, wordt door de school aangepast aan de leeftijd, de intellectuele en emotionele mogelijkheden en de leefsituatie van de leerlingen. Leerkrachten en leerlingen streven hierbij naar een maximale communicatie.

Onderwijzen is en blijft een zaak van deskundigheid en professionele instelling. Pedagogisch-didactisch verantwoord werken blijft een prioritaire eis. Dit veronderstelt dat het personeel als teamlid: een degelijk jaarplan uitwerkt, meewerkt aan het vakoverleg op school, deelneemt aan overkoepelende vakvergaderingen/overlegmomenten, bereid is tot bijscholing/nascholing, de vernieuwing op de voet volgt, specifieke vakliteratuur doorneemt. Doelstellingen en inhoud van het leerplan zijn hierbij richtinggevend. Men zal aandacht hebben voor de samenhang tussen de verschillende leerinhouden en voor de opeenvolgende leerjaren. De zorg voor een degelijke en samenhangende inhoud vertaalt in de opbouw van het lessenpakket en de zorg voor een doeltreffende didactische aanpak. Een goede evaluatieprocedure, een evenwichtige vraagstelling, een verantwoorde quotering bij toetsen en de registratie van de vorderingen zorgen ervoor dat de begeleider een op maat geschreven remediëring voor de leerling kan uitwerken.

1.2.3.3 Samenwerking in gemeenschap

De verbondenheid in onze school willen wij beklemtonen door iedereen te betrekken bij het scheppen van een hartelijk klimaat, waar onderlinge waardering bijdraagt tot een goede leef- en leersfeer. Dit houdt in telkens opnieuw kiezen voor de dialoog, streven naar eensgezindheid over het essentiële, elkaar bemoedigen in de eigen gaven en samenwerken aan de opdrachten van de school.

Een goede samenwerking in een groep met diverse participanten vraagt om aangepaste structuren waarin duidelijke communicatie- en overlegmomenten voorzien zijn.

Een team enthousiaste en toegewijde leerkrachten dat een goed evenwicht vindt tussen hun autonomie en collegialiteit met mekaar is onontbeerlijk. Onze jongeren uitnodigen om mee hun school te maken: bijvoorbeeld als verantwoordelijken voor hun klasgroep, als lid van een leerlingenraad… Zo leren ze hoe ze zich maatschappelijk kunnen inzetten.

1.2.3.4 Persoonsbevorderende relatie

De kunst van het samenleven tussen gelijkgezinden en andersdenkenden, tussen vrienden en vreemden is niet aangeboren. “Pesten en plagen op school” zijn hiervan een duidelijk voorbeeld.

Zouden wij, als opvoeders, in het spoor van Jezus, kinderen en jongeren die uitgesloten worden, niet terug in de kring plaatsen? Jongeren hebben in onze drukke samenleving vaak behoefte aan genegenheid, aan warmte. Zij zoeken hulp en hebben nood aan een luisterend oor. Dit kan om het even welke leerkracht zijn of een bepaalde vertrouwenspersoon. Toch is het verstandig dat wij als opvoeders onze eigen grenzen zien en waar nodig doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners.

De leerlingen moeten voelen dat wij een hart hebben voor wat hun raakt, oog hebben voor wat hun interesseert en om hen bezorgd zijn. Zo bevorderen wij bij hen een gezond gevoel van zelfrespect. Ze moeten zich geborgen en veilig voelen in warme liefde en in ons goede eigenschappen van een vader en een moeder terugvinden.

Wij kiezen voor een pedagogische relatie waar gezag gebruikt wordt in positieve, opbouwende zin en waar consequente gestrengheid helpt. Wij vermijden hierbij de onnodige afstand. Wij spreken een taal die getuigt van tact en respect voor elk kind en elke jongere. We geloven in een school waar orde en tucht worden gezien in functie van de ontplooiingskansen van de kinderen en van de jongeren.

Dankzij het doorgeven van een geest van solidariteit met de jongeren zelf in de klas, de familie, de vrije tijd, helpen wij mee aan de vorming van mensen die morgen hun familiale, sociale en beroepsverantwoordelijkheden niet uit de weg hoeven te gaan.

Daarenboven willen wij de jongeren helpen schijnwaarden te ontmaskeren: het egocentrisme, de gemakzuchtige, de kortstondige gevoelsrelaties.

1.2.3.5   Maximale ontplooiingskansen voor iedere leerling  met voorkeurliefde voor de zwakkeren

De veranderlijke maatschappij zorgt ervoor dat de school op steeds meer vlakken wordt ingeschakeld om een antwoord te vinden op diverse maatschappelijke en persoonlijke problemen.

 Alle kinderen zonder onderscheid zijn in onze scholen welkom. Iedere leerling moet maximale kansen krijgen.

Dit gebeurt door aangepast onderwijs, door gedifferentieerde en geindividualiseerde werkvormen. We volgen hen goed op, werken een attente begeleiding en evaluatie uit. De school betracht haar leerlingen een visie aan te reiken, ze te wapenen met een zelfstandige en kritische visie en zoveel mogelijk hen te helpen om aansluiting te vinden bij de ons omringende maatschappij.

Onze school draagt extra zorg voor leerzwakke en voor leervertraagde leerlingen. Door zorgverbreding kiezen wij voor differentiatie, zoeken wij naar een uitgewerkte remediëringspraktijk en ijveren wij voor een goed uitgebouwde leerlingenbegeleiding. Wij stellen als doel elk kind te leren kiezen op basis van zijn eigen mogelijkheden. Alzo trachten wij hen te vormen tot mensen die geven wat ze kunnen.

1.2.3.6 Eigentijdse en uitnodigende geloofsopvoeding Wij merken in onze school een grote verscheidenheid van levensbeschouwelijke betrokkenheid.

Die verscheidenheid in geloof en levensbeschouwing maakt het de leerlingen niet gemakkelijk om op het vlak van zingeving een persoonlijke keuze te maken.

Als katholieke school willen wij met hen op weg gaan geïnspireerd door het Evangelie. We kunnen hierbij denken aan respect voor het leven, trouw, rechtvaardigheid, vrede, vrijheid.

Dit respect bekomen we door in dialoog te treden met de verschillende levensbeschouwelijke groepen.

Wij hopen dat onze leerlingen mogen ontdekken hoe christendom mensbevorderend is. Wij hopen dat ze leren hoe in het perspectief van het Evangelie de menselijke persoon een waardigheid krijgt zonder weerga.

Het klimaat waarin het schoolteam werkt, de sfeer op school, de ruimte die vrij gemaakt wordt voor bezinning en gebed, voor feesten en sacramentele vieringen zijn daarbij heel belangrijk. Ze zijn een wijze om de verbondenheid met de grote kerkgemeenschap te beleven.

Gelovig zijn is immers een levenslange zoektocht, met momenten van ontvankelijkheid en luisterbereidheid, met momenten van inkeer en inzet, maar ook met momenten van ontoegankelijkheid en verzet. Onze school werkt aan die zoektocht mee om Gods aanwezigheid te ontdekken in de wereld rondom ons, in onszelf, in de anderen.

   1.2.3.7    Epiloog

Het schoolbestuur doet een beroep op alle medewerkers van TNA om dit opvoedingsproject “levend” te laten worden voor de leerlingen en de jongeren die ons worden toevertrouwd. In het schoolwerkplan zetten wij dan ook het opvoedingsproject om in een concrete, haalbare en verifieerbare praktijk in eigen school.

De voortdurende bezorgdheid ten aanzien van de mens-als-mens zal dan ook blijken uit de waarden die wij de jongeren in onze school aanreiken: toekomstverwachtingen, waarheidsliefde, zichzelf overstijgen, solidariteit, vriendschap, eerbied voor anderen en alles wat ons omringt, levensoptimisme, zin voor schoonheid, verwondering. Dit doen wij door respect op te brengen voor hun eigenheid, door begrip te hebben voor de situatie en door met geduld en met het nodige relativeringsvermogen hen tegemoet te gaan.

In een vruchtbare samenwerking met de ouders voeren wij een dagelijkse strijd tegen het mislukken op school van onze jongeren.

“Christelijk gelovig geïnspireerd onderwijs, katholiek herkenbaar onderwijs: het vergt de inzet van vele mensen in de scholen. Het veronderstelt ook de steun van een levende geloofsgemeenschap, van de kerkgemeenschap. Zij mogen zich ook gedragen weten door Gods grote kracht die in Jezus was, de H. Geest. Zij mogen het doen met het vertrouwen van de zaaier, maar ook vanuit het besef dat men zoals voor de opvoeding in het algemeen, niet steeds op korte termijn het resultaat zal zien. Werken aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs op christelijk-gelovige basis blijft een boeiende opdracht en het is ook een uitdaging” (A. De Wolf).

Mogen wij allen samen vol vertrouwen de bemoedigende woorden van Mgr. P. Van den Berghe tot de onze maken: “Maar zie, het kan”. Jongeren tot ontplooiing brengen is een buitengewone opdracht.

Wij voelen ons gelukkig dit samen te mogen waarmaken.

Vanuit deze bezieling bouwen wij onze school uit tot een levende gemeenschap.

1.3 Wie is wie?

Voor je opleiding zijn vanzelfsprekend in de eerste plaats de leraars verantwoordelijk. In onze school werken echter vele anderen mee om de studie, de administratie en het sociale leven te organiseren.

Een aantal van die verantwoordelijken is direct bij je studie betrokken. De anderen, die je wellicht niet eens leert kennen, werken achter de schermen.

Om een volledig beeld van de organisatie te schetsen, vermelden we iedereen die bij de school betrokken is.

Alle verantwoordelijken zijn in eerste instantie bereikbaar via :

TNA-Antwerpen             Tel: 03 202 45 30

Londenstraat 43               Fax: 03 233 59 27

2000 Antwerpen             Website: http://www.tna.be

                                 e-mailadres: tna@so.tna.be

1.3.1 Het schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

NoordkAnt vzw               Tel: 03 543 97 10

Nooitrust 4                     Fax: 03 544 98 49

2390 Malle

1.3.2 Directie

De directeur staat in voor de dagelijkse leiding van de school.

1.3.3 Onderwijzend personeel  en ondersteunend personeel

De groep van leraars vormt het onderwijzend personeel. Naast hun zuivere lesopdrachten vervullen sommigen onder hen nog andere taken, bijvoorbeeld klastitularis, coördinator, leerlingbegeleider enz.

Het ondersteunend personeel heeft onder andere als taak het leiden van en het meewerken aan de schooladministratie, het toezicht en het begeleiden van leerlingen. Daarnaast staan zij de directeur bij in het administratief beheer van de school.

1.3.4 Interne beroepscommissie

Bij de voorzitter van deze commissie kunnen de ouders via aangetekend schrijven beroep aantekenen bij een definitieve uitsluiting van hun zoon/dochter uit de school en/of als ze niet akkoord gaan met de genomen beslissing van de delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar (zie ook 3.2.4.2).

Adres:

NoordkAnt vzw Afdeling Technicum Noord-Antwerpen Bovenbouw   t.a.v. Voorzitter van de interne beroepscommissie Londenstraat 43, 2000 Antwerpen

1.3.5 Leerlingenraad

Dit platform biedt aan de vertegenwoordigers van alle klassen de mogelijkheid om specifieke informatievragen te stellen. Via deze weg kan door de directie ook advies ingewonnen worden.

1.3.6 Schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van: schoolpersoneel, leerlingen via hun afgevaardigden uit de Leerlingenraad, ouders via hun afvaardiging uit de Ouderraad, eventuele vertegenwoordigers uit de lokale gemeenschap. Het verslag van de vergaderingen van de Schoolraad wordt, mits aanvraag, bezorgd aan de betrokkene (afdruk of via mail).

1.3.7 Centrum voor Leerlingenbegeleiding (VCLB)

Het VCLB is er voor leerlingen, ouders en school. Gratis. Het VCLB werkt op verschillende vlakken samen met de school, maar behoort er niet toe. Je kind kan dus gerust los van de school bij het VCLB terecht. Je kan terecht bij het VCLB dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is.

1.3.7.1  Adres & bereikbaarheid

VCLB DE WISSEL-ANTWERPEN

Campus Noord Merksem

Gagelveldenstraat 54

2170 Merksem

Tel. 03/640.38.90 mail: info@vclbdewisselantwerpen.be

Website: http://www.vclbdewisselantwerpen.be

Toegankelijk voor publiek : van maandag t/m vrijdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u  (uitgezonderd maandagavond tot 18u).

Sluitingperiodes:

 • tijdens de wettelijke feestdagen en schoolvakanties;
 • tijdens de kerstvakantie: twee dagen geopend (zie website);
 • tijdens de paasvakantie;
 • tijdens de zomervakantie: gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus..

1.3.7.2 Waarvoor kan je bij het VCLB terecht?

 • als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt;
 • als je kind moeite heeft met leren;
 • voor hulp bij studie- en beroepskeuze;
 • als er vragen zijn over de gezondheid van je kind, lichaam… ; • als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid;
 • met vragen over inentingen.
1.3.7.3 Je kind moet naar het VCLB
 • op medisch onderzoek;
 • als het te vaak afwezig is op school (leerplicht);
 • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;
 • om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;
 • bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.
1.3.7.4 Op onderzoek: het medisch consult

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de VCLB arts en verpleegkundige. Deze onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs op leeftijden. Ook bij leerlingen die het eerste jaar beginnen in de centra voor leren en werken of een erkende vorming aanvatten, voert de VCLB-arts een medisch onderzoek uit. Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Je kan ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip. Je kan de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren, maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je VCLB. Welke leerlingen komen op medisch consult? 3° jaar secundair 14/15 jaar.

1.3.7.5 Inentingen

Het VCLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het vaccinatieprogramma dat door de overheid is aanbevolen. Om ingeënt te worden moeten de ouders toestemming geven. Welke inentingen kan je krijgen? 3de secundair (14/15 jaar) voor Difterie, Tetanus, Kinkhoest.

1.3.7.6  VCLB-dossier

Inhoud van het dossier

Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin noteren we alles wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels: In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding. We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid. We houden ons aan het beroepsgeheim en het “decreet rechtspositie minderjarigen”.

De VCLB schoolteamverantwoordelijke kan aanwezig zijn tijdens een multidisciplinair overleg, een klassenraad of een cel leerlingenbegeleiding. Relevante informatie, die belangrijk is voor de leerlingbegeleiding door het VCLB, kan opgenomen worden in het VCLB-dossier.

Het dossier inkijken?

Vanaf 12 jaar mag je kind een gedeelte van dit dossier inkijken. Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met de toestemming van de leerling. Is je kind jonger dan 12 jaar, dan mag je als ouder of voogd (een deel van) het dossier inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts. Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp. Je kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.

Naar een andere school

Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het VCLB waar die school mee samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dat kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan.

Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe VCLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) VCLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.

We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij, te tellen vanaf de laatste VCLB-tussenkomst. Daarna wordt het vernietigd.

Een klacht?

Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk VCLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan je VCLB-medewerker of de directeur van je VCLB en vind je terug op onze website.

Het VCLB is er voor leerlingen, ouders en school. Gratis. Het VCLB werkt op verschillende vlakken samen met de school, maar behoort zelf niet tot de school. Men kan dus gerust, los van de school, bij het VCLB terecht. Je kan enkel terecht bij het VCLB dat samenwerkt met de school waar je ingeschreven bent.

1.4 Inschrijvingsbeleid

De inschrijvingen gebeuren in overeenstemming met het GOK-decreet.

De ouder die inschrijft handelt met instemming v/d andere ouder (toepassing art. 374 B.W. & 375 B.W.).

Inschrijvingen gebeuren steeds na een intakegesprek en in aanwezigheid van minstens één van beide ouders. Telefonisch inschrijven kan nooit.

Inschrijvingsperiodes voor schooljaar 2018-2019 worden vastgelegd door het LOP: Aanmeldingsperiode vanaf maandag 23.04.2018 (na de Paasvakantie). Vanaf deze datum zijn alle nieuwe leerlingen slechts aangemeld. Eigen leerlingen moeten een herbevestiging geven voor het volgende schooljaar en hebben voorrang tot en met vrijdag 1 juli 2018. Elke reeds ingeschreven leerling moet eveneens het aangepaste schoolreglement goedkeuren.

Het formulier van bevestiging van herinschrijving houdt een akkoord met het schoolreglement in. Het aangepast schoolreglement voor het nieuwe schooljaar is te vinden op http://www.tna.be. Nieuwe leerlingen zijn slechts ingeschreven als ze beantwoorden aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden en als zij en hun ouders het pedagogisch project en het schoolreglement hebben ondertekend. Of ze beantwoorden aan de toelatingsvoorwaarden moet blijken uit het vereiste getuigschrift en/of oriënteringsattest.

Tot en met vrijdag 1 juli 2019 kunnen leerlingen die zich vroeger gemeld hebben de officiële documenten bezorgen. Op vrijdag 1 juli 2019 wordt vastgesteld wie definitief ingeschreven is. Leerlingen uit BUSO kunnen met opschortende voorwaarden ingeschreven worden. Dit betekent dat de leerling gedurende 1 maand wordt geobserveerd. De portretterende klassenraad kan beslissen om de leerling verder toe te laten tot de gekozen opleiding (definitieve inschrijving) of door te verwijzen.

De school kan leerlingen weigeren die in het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief uitgesloten waren uit de school.

Omwille van veiligheidsnormen stelt de school een maximum aantal leerlingen per klas in. Deze maximum capaciteit wordt jaarlijks doorgegeven aan en goedgekeurd door het LOP.

Het schoolbestuur is van oordeel dat de inschrijving van vrije leerlingen onverenigbaar is met de regelgeving inzake regelmatigheid. Vrije leerlingen worden daarom niet ingeschreven.

De school kan je inschrijving weigeren op basis van draagkracht als je in een andere school met tucht bent verwijderd, als in de betrokken klasgroep al één leerling met tuchtdossier, die vanaf 1 september van het lopende schooljaar elders werd uitgesloten, is ingeschreven. Wanneer de school deze beslissing neemt, meldt zij dit aan het LOP.

Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel als:

 • je zelf onze school verlaat;
 • je als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd;
 • of een verslag van het CLB aangeeft dat het zelfs na redelijke aanpassingen voor jou niet mogelijk is om het gemeenschappelijk programma te blijven volgen. Je inschrijving kan dan na overleg met jou, je ouders en het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval op het einde van het lopende schooljaar, tenzij we een individueel aangepast programma haalbaar zien;
 • jij en je ouders niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement. Je inschrijving stopt dan op het einde van het lopende schooljaar;
 • je ondanks begeleiding blijft spijbelen.

Om praktische redenen vragen we je wel om op het einde van elk schooljaar te bevestigen of je ook het volgende schooljaar bij ons blijft en zo ja, in welke studierichting.

In de loop van het schooljaar kan je enkel overstappen naar een andere studierichting vóór een bepaalde datum die wettelijk is vastgelegd. Daarna kan enkel in uitzonderlijke gevallen de toelatingsklassenraad beslissen dat je nog kan veranderen. Je kan ook niet veranderen als in de andere studierichting de maximumcapaciteit al werd bereikt.

We kunnen je niet inschrijven in het secundair onderwijs als je voor de start van het schooljaar al 25 jaar bent geworden. De enige uitzondering hierop is als je vorig schooljaar al in het secundair onderwijs was ingeschreven. Voor de 3e leerjaren van de 3e graad geldt deze maximumleeftijd niet.

1.5 Engagementsverklaring tussen ouders en TNA

Beste ouders, beste meerderjarige leerling,

In deze engagementsverklaring vindt u een aantal afspraken die we bij de inschrijving willen maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat uw kind/u bij ons is/bent ingeschreven.

Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg:

 • binnen de Scholengemeenschap Ekeren-Merksem, waartoe onze school behoort;
 • met de schoolraad van onze school;
 • m.b.t. het engagement tegenover de onderwijstaal, na akkoord van het lokaal overlegplatform waartoe onze school behoort.

Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw kind op een zo goed mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van uw kind in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw medewerking.

1.5.1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact Ons oudercontact heeft verschillende doelen vanuit de school meer gekaderde toelichting geven over:

 • de schoolresultaten;
 • de houding;
 • de haalbare mogelijkheden van de leerling;
 • aanhoren van de verwachtingen en mogelijke problematieken vanuit de kant van de ouder(s);
 • dialoogmoment om de verzuchtingen v/d ouder(s), de leerling en de school op elkaar af te stemmen.

De oudercontacten van TNA-Bovenbouw dragen alle bovenstaande mogelijkheden in zich maar leggen toch enkele accenten:

 • begin schooljaar (zie schoolkalender);
 • toelichting van de algemene werking en aandachtspunten van de school;
 • toelichting over de stages en Geïntegreerde Proef (enkel voor 6de & 7de jaar);
 • oudercontacten gekoppeld aan een rapport (zie schoolkalender): aanwezigheid ouders vereist;
 • Oudercontacten op aanvraag: oudercontact waarbij op uitdrukkelijke vraag van de leerkracht(en) een gesprek met de ouders v/e of meerdere leerlingen plaatsvindt.

De school verwacht dat wanneer de ouders expliciet uitgenodigd worden om aanwezig te zijn op het oudercontact, de ouders op die uitnodiging ook ingaan en ze, indien dit niet mogelijk is, de school verwittigen waarop de afspraak verzet wordt.

Alle oudercontacten worden trouwens op voorhand verwittigd:

 • in het schoolkalender (toegevoegd aan de leerlingenbrochure);
 • via een te ondertekenen brief vlak voor het oudercontact zelf;
 • voor de oudercontacten op aanvraag gebeurt dit nog eens expliciet telefonisch.

1.5.2 Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid

Door de inschrijving van uw kind in onze school, verwachten we dat het vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat het volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enzovoort worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven uw kind een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat uw kind hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we dat uw kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel. De leerkracht bepaalt of een leerling een toets kan hernemen of niet indien hij/zij wegens te laat deze toets mist.

Het kan altijd gebeuren dat uw kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt u terug in het schoolreglement onder – afwezigheden: 2.1.3. inzonderheid 2.1.3.5 & 2.1.3.6 (3). – te laat komen: 2.1.7.2 (leerlingen-brochure) Om het recht op een schooltoelage niet te verliezen, mag de leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de schooltoelage dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald.

Wij verwachten dat u zich engageert om er mee op toe te zien dat uw kind dagelijks op school is, deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig is.

Door jongeren worden leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten ervaren. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het VCLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien uw actieve medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak.

Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier door naar het ministerie van Onderwijs en Vorming. In het kader van ons protocol met de politie werden de volgende afspraken gemaakt.

“Bij strafbare feiten en/of grensoverschrijdend gedrag kan de school beslissen om de gegevens ogenblikkelijk (per mail) over te maken aan het parket. Het parket stuurt aan de school een bevestiging van ontvangst en onderneemt zelf verdere stappen. Deze samenwerking wordt op regelmatige basis geëvalueerd.”

Indien u of uw kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar brengt. (meer info in 2.3.3) Verder kan de school ook beslissen uw kind uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat het hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind verblijft.

1.5.3 Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding

Op het vlak van individuele leerlingenbegeleiding biedt de school 3 invalshoeken:

De klastitularis

De klastitularis vormt de 1ste-lijnszorg. Samen met de andere leerkrachten speelt hij/zij direct in op de leerling. De school zorgt ervoor dat een aangevraagd contact met de klastitularis zo snel mogelijk gelegd kan worden. Anderzijds verwacht de school dat ouders vrij snel kunnen inspelen op vragen vanwege het lerarenkorps.

De Leerlingenbegeleiding

Deze dienst “helpt” leerlingen. De leerlingenbegeleiding kan “discreet” werken: belooft zij geheimhouding, dan zal dit ook zo zijn. Deze hulp kan vele vormen aannemen:

 • hulp bij studeren (bv. opvolgen aanschaf nodige boeken);
 • problemen met een leerkracht of een medeleerling: waar liggen de échte problemen & hoe lossen we die op? – problemen rond drugs, pesten, diefstal etc.;
 • regelen van afspraken en/of bepaalde afwezigheden;
 • E.H.B.O.

De VCLB-werking

Het VCLB helpt bij: leren studeren, gezondheidszorg, studiekeuze ( en veranderingen), eens willen “praten” (ook het VCLB respecteert je privacy).

Het VCLB moet wél verwittigd worden. De afspraak wordt geregeld via de leerlingenbegeleiding.

De school streeft steeds naar overleg met de ouders en de leerling. Hierbij wordt gezocht naar de meest aangewezen vorm van begeleiding. Hierbij rekent de school op de positieve medewerking van de ouders (ingaan op uitnodigingen tot overleg hierover, enz.)

1.5.4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent ook dat u uw kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Om uw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp wanneer uw kind niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt en leest. Wij verwachten daarnaast ook dat u instemt met bijkomende taalondersteuning als de klassenraad daartoe beslist. Om het startniveau van uw kind te bepalen is de taalscreening verplicht.

De begeleidende klassenraad kan van oordeel zijn dat het nuttig is om een leerling bijkomende taallessen te laten volgen via extra taallessen na de schooluren. In dat geval zijn deze lessen verplicht.

De school verwacht opnieuw een positieve ingesteldheid van de ouders t.o.v. dit initiatief.

1.6 Studieaanbod

Jij bent ingeschreven in het voltijds secundair dagonderwijs. Onze school biedt uitsluitend afdelingen in het Beroeps Secundair Onderwijs (BSO) aan. Dit zijn:

2de GRAAD:

Elektrische installaties:     1° & 2° jaar

Basismechanica:    1° & 2° jaar

Goud & Juwelen: 2° jaar

3de GRAAD:

Auto: 1°- 2° jaar
  en 3° specialisatiejaar Diesel & LPG
Carrosserie: 1°- 2° jaar en
  3° specialisatiejaar Carrosserie- en spuitwerk
Lassen constructie

Elektrische installaties:

1° – 2° jaar

1e en 2e jaar

  en 3e specialisatiejaar Industriële Elektriciteit
Goud & Juwelen: 1° – 2° jaar en 3° spec.jr Juwelencreatie

Schilderwerk & Decoratie: 1°- 2° jaar en

                               3° spec.jr Dec. & Restauratie Schilderwerk

Uurwerkmaken:        1° – 2° jaar en 3° spec.jr Uurwerkherstelling

1.7 Dagindeling – vakanties & verlofregeling

Begin- en eindstippen van de lessen van 50 minuten:

 • voormiddag: 8.30u – 12.00u* (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag & vrijdag);
 • namiddag: 12.50u – 16.20u* (maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag). Na het 2de en 6de lesuur 10 minuten pauze.

* naargelang het lessenrooster kan men een lesuur later starten of een lesuur vroeger eindigen. In uitzonderlijke gevallen kunnen we om organisatorische redenen afwijken van de normale dagregeling.

Regeling bij afwezigheid lesgever

Bij afwezigheid van leerkrachten krijgen de leerlingen een vervangende opdracht of studie. Het kan ook gebeuren dat de leerlingen thuis mogen studeren. Hierbij geldt volgende regeling.

2de graad: starten steeds op het normale uur – kunnen toelating krijgen om het 8ste lesuur naar huis te gaan.

3de graad: 5de jaar kunnen toelating krijgen om 1 lesuur later te starten, kunnen toelating krijgen om 8ste lesuur naar huis te gaan; 6-7de jaar kunnen toelating krijgen om 2 lesuren later te starten, kunnen toelating krijgen om 7de & 8ste lesuur naar huis te gaan.

Ouders die wensen dat hun kinderen t.e.m. hun laatste lesuur op school blijven, kunnen vragen of, hun kind op school blijft t.e.m. zijn/ haar laatste lesuur. Als de lessen wegens omstandigheden vroeger eindigen, dan wordt een nota in de leerlingenagenda geschreven door de vakleerkracht.

Vakanties

Voor de concrete vakantie- en verlofregeling: zie de schoolagenda en de website http://www.tna.be.

Afwijkingen worden besproken met de bestaande overlegstructuren en worden schriftelijk aan de betrokken leerlingen en hun ouders meegedeeld.

Deelname aan middagactiviteiten

Op een aantal momenten tijdens het schooljaar organiseert de school middagactiviteiten die in het pedagogisch project van de school kaderen. Die momenten worden in de jaarkalender opgenomen. Alle leerlingen nemen verplicht aan deze middagactiviteiten deel.

Toezicht

Op lesdagen tussen 8u en 8u30 voorzien we toezicht voor de aanvang van de lessen op het schooldomein. Na de schooluren is er geen toezicht voorzien, tenzij voor diegenen die moeten nablijven of een werkstudie kregen.

1.8 Financiële bijdragen

Bij het begin van het schooljaar ontvang je een lijst met financiële bijdragen die van jou of je ouders kunnen worden gevraagd (zie leerlingenbrochure).

Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. Uitgaven die via de school gebeuren, moeten steeds betaald worden.

Verplichte uitgaven

Dit zijn uitgaven die jij of je ouders zeker zullen moeten doen, bijvoorbeeld het betalen van je handboeken, het betalen van de kopieën, …

Zaken die je enkel op school kan bekomen, bv. voorgedrukt huistaakpapier, koop je verplicht aan op school. Zaken die je ook elders kan aanschaffen, mag je ook buiten de school kopen.

Niet verplichte-uitgaven

Dit betreft uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of activiteiten waaraan je niet verplicht moet deelnemen.

Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere posten zijn enkel richtprijzen vermeld.

Bij een vaste prijs ligt het bedrag dat je voor die post moet betalen vast. Een kopie of een print kost bijvoorbeeld € 0,05. Van deze prijs zal het schoolbestuur niet afwijken.

Voor sommige posten kent het schoolbestuur de kostprijs niet op voorhand. Zij geeft voor die posten richtprijzen mee. Dit betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn.

Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de kostprijs van die zaak of activiteit tijdens het vorige schooljaar.

Overzicht schoolrekening

 • Administratie € 10;
 • Cultuur € 25 voorschot;
 • Fotokopieën € 10;
 • Fitnessactiviteiten & basisactiviteiten sportdag € 20 voorschot;
 • Bijkomende kosten: boeken en materiaal: afhankelijk volgens de afdeling.

De schoolrekening wordt naar de ouders opgestuurd per trimester.

Alle betalingen kunnen via de bankrekening van de school gebeuren:

KBC-bank vzw TNA-Londenstraat

Londenstraat 43, 2000 Antwerpen

De school gebruikt 1 rekeningnummer: IBAN : BE54 7330 1775 7797 BIC: KRED BE BB.

Betalingstermijn & wanbetaling

Betalingstermijn

De school bezorgt aan je ouders per schooljaar een of meerdere rekening(en) vanwege de school. We verwachten dat deze afrekening(en) binnen 30 dagen na verzending (poststempel), volledig betaald wordt/worden.

Bij wanbetaling

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Dit gebeurt in eerste instantie via een gesprek. Zorgt dit niet voor een oplossing, dan kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling.

Indien er geen betaling wordt ontvangen binnen de 30 dagen zal er een herinneringsbrief verstuurd worden. Bij niet-betaling binnen de 15 dagen kan de school een incasso-bureau inschakelen en zullen er €10 administratiekosten aangerekend worden.

Er wordt door de school ondersteuning van ouders met financiële moeilijkheden aangeboden:

Uitgangspunt:

Voor men inschrijft op TNA krijgt men een duidelijk zicht op de te verwachten schoolkosten (boeken – materiaal – excursies). De school probeert deze kosten zo laag mogelijk te houden. Men krijgt deze lijst bij de inschrijving.

Inschrijven betekent dat men zich ook akkoord verklaart met deze kosten. Iedere ouder wordt dan ook geacht dit gevraagde in orde te brengen.

De school voert al jaren een beleid ter ondersteuning van ouders met financiële moeilijkheden.

In het kader daarvan werd een werkgroep Kansarmoede opgericht. Deze waakt erover dat zowel de specifieke opleidingskosten (materiaal e.d.) als de algemene schoolkosten beheerst blijven. We zijn er ons echter van bewust dat zelfs dan nog de schoolkosten voor sommige ouders toch nog zware inspanningen vraagt. Ook dit jaar zullen wij daar de nodige aandacht voor opbrengen.

Algemene aanpak

Je ouders zijn ongeacht hun burgerlijke staat hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we hen allebei kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op de vraag om de rekening te splitsen. Als je ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, zullen we hen allebei een identieke schoolrekening bezorgen. Zolang die rekening niet volledig is betaald, blijven je beide ouders elk het volledige saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

Wanneer er zich betaalmoeilijkheden voordoen, is de ouder verplicht dadelijk contact op te nemen met de Leerlingenbegeleiding: Mevrouw Cauwelaers. We gaan discreet om met elke vraag. Deze dienst bekijkt de problemen en stelt in onderling overleg een betalingsplan op. Zolang de goederen niet volledig afbetaald zijn, blijven deze eigendom van de school.

De school doet inspanningen om via een materialenbank de kosten voor leerlingen te drukken en gereedschap en/of materiaal ter beschikking te stellen. We vragen van iedereen het nodige respect voor dit gedeeld materiaal.

Procedure

Uitgangspunt is dat de schoolrekening een financiële overeenkomst tussen de school en de ouders.

Met de ouders worden dan volgende punten besproken: wat is haalbaar: binnen welke termijn kan de schoolrekening betaald worden?

De betalingen worden in dit geval gespreid over één schooljaar.

Daarnaast gaat de school na, in overleg met leerlingenbegeleiding en VCLB, welke mogelijkheden er bestaan om extra financiële ondersteuning te bekomen.

2. ONZE SCHOOL ALS OPVOEDINGS- EN LEEFGEMEENSCHAP

Mocht er reeds een studiebeurs aangevraagd zijn dan kan een beroep gedaan worden op het sociaal fonds. Ook werden vanuit de school diverse dossiers ingediend. Een beperkt aantal leerlingen zullen daar dit jaar mogelijk een beroep kunnen op doen. Tenslotte nog dit: ook de leerling draagt verantwoordelijkheid. Zorgzaam omgaan met schoolboeken en werkmateriaal bespaart extra kosten.

In dit onderdeel volgen een aantal reglementaire bepalingen in verband met de organisatie van het schoolleven. In het algemeen kan je zeggen dat ze bedoeld zijn om de bovengenoemde doelstellingen zo goed mogelijk te verwezenlijken.

Groeien in verantwoordelijkheid, in vrijheid en liefde, kan in een school het best lukken via duidelijke afspraken en informatie zijn, orde en regelmaat.

Geen enkele samenlevingsvorm kan zonder rechten en verplichtingen, afspraken en regels. Een school die van haar doelstellingen werk wil maken, besteedt daarom veel zorg aan de naleving van deze afspraken en regels.

Afspraken houden niet enkel verplichtingen in, maar maken ook duidelijk dat je als leerling een aantal rechten hebt in de school. Naast het belangrijke recht op degelijk onderwijs, heb je in de school ook recht op een faire behandeling, op begeleiding bij je taak als leerling en op inspraak op een aantal vlakken.

Wij roepen je dan ook op om er samen het beste van te maken.

2.1 Duidelijke afspraken en regels

Naast het schoolreglement vind je ook een aantal richtlijnen in de leerlingenbrochure.

2.1.1 Administratief dossier en inschrijving van de leerling

Om je administratief dossier in orde te brengen, vragen wij je als nieuwe leerling de volgende documenten (of een kopie ervan) te bezorgen: • een getuigschrift (attest of bewijs van het laatst gevolgde studiejaar) ;

 • een fotokopie van je identiteitskaart of een ander hiervoor dienstdoend document;
 • het originele (!) rapport.

De inschrijving is definitief als aan deze voorwaarden voldaan is én als het schoolreglement en de leerlingenbrochure voor akkoord ondertekend zijn.

Vrije leerlingen worden op onze school niet toegelaten. De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school over jou verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.

2.1.2 Regelmatige leerling

Je wordt dan als regelmatige leerling beschouwd als je : voldoet aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden tot het leerjaar waarin je ingeschreven bent; het geheel van de vorming van dit leerjaar werkelijk en regelmatig volgt, behoudens in geval van gewettigde afwezigheid. De gewettigde afwezigheid is echter gelimiteerd tot maximaal 91 dagen. Enkel regelmatige leerlingen kunnen op het einde van het schooljaar een officieel studiebewijs behalen. De leerlingen blijven ter beschikking van de school tot en met 30 juni voor eventuele bijkomende proeven.

2.1.3 Afwezigheden

2.1.3.1 Algemeen

Je neemt, behoudens in geval van gewettigde afwezigheid deel aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar waarin je bent ingeschreven. Ook bezinningsdagen, studie-uitstappen, culturele uitstappen e.d. worden als normale schooldagen beschouwd. Ze geven je een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Meen je toch een ernstige reden te hebben om aan de lessen of aan andere activiteiten niet te moeten deelnemen, dan bespreken je ouders dit vooraf met de leerlingenbegeleiding. De motivatie gebeurt schriftelijk.

2.1.3.2 Gewettigde afwezigheden

De onderwijsreglementering laat slechts afwezigheden toe om volgende redenen : • wegens ziekte of ongeval;

 • het bijwonen van een begrafenis- of een huwelijksplechtigheid van een naast familielid of van iemand die bij jou thuis inwoont;
 • de oproeping of dagvaarding voor een rechtbank;
 • deelname aan proeven voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;
 • de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht;
 • een maatregel aan jou opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming;
 • een preventieve schorsing of een tuchtmaatregel welke een tijdelijke uitsluiting inhoudt.

Je moet andere afwezigheden, bijv. wegens familiale of persoonlijke redenen steeds vooraf bespreken met de directeur of zijn afgevaardigde. Hij bepaalt of hij deze afwezigheden, indien reglementair mogelijk, kan aanvaarden of niet.

2.1.3.3 Nota: bijzondere regelingen

Moslims, Joodse en orthodoxe leerlingen Wanneer je ouders bij de inschrijving melden dat je een bepaalde godsdienst actief beleeft, dan kan je deelnemen aan het beleven van een van volgende feestdagen, en heb je vrij:

Moslims: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); Joodse leerlingen: het Joods nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen);Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag), alle 3 voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholiek Paasfeest.

Orthodoxe leerlingen zijn niet langer van rechtswege gewettigd afwezig tijdens de Kerstfeesten (2 dagen) in jaren waarop de datum van het orthodoxe feest niet samenvalt met het katholieke feest. Deze afwezigheden kunnen wel nog steeds zelf gewettigd worden (code P = persoonlijke reden).

Topsporters Wie door de selectiecommissie het topsportstatuut A of B kreeg toegekend, kan maximaal 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien of wedstrijden (maar niet voor de training).

2.1.3.4 Andere redenen

Voor andere redenen heb je de toestemming van directeur of zijn afgevaardigde nodig. Je hebt dus geen recht op afwezigheid voor o.m. volgende redenen: – “persoonlijke” redenen (moet je op voorhand bespreken met de Leerlingenbegeleiding) – helpen bij verhuis, verkoop etc – andere overlijdens dan vermeld in pt. 2.1.3.2. (2de pt.) – geselecteerd voor een culturele of sportmanifestatie (laatste factor: uitgezonderd topsporters) – vroeger op vakantie vertrekken of later aankomen vanuit vakantie.

Wanneer je in de loop van het schooljaar van school wenst te veranderen, melden je ouders dit onmiddellijk aan de directeur of zijn afgevaardigde.

2.1.3.5 School verwittigen

Wanneer je vooraf weet dat je de lessen niet zult kunnen bijwonen, dan breng je vooraf de leerlingenbegeleiding hiervan op de hoogte met een geschreven bewijsstuk of een door één van je ouders geschreven en getekende verantwoording. Wanneer deze periode langer is dan 1 dag, zal de begeleidende klassenraad beslissen. In geval van onvoorziene afwezigheid delen je ouders (tussen 8.00 – 8.30 u) de directeur of zijn afgevaardigde de reden telefonisch mee en zorg je nadien onmiddellijk (= de dag na je onvoorziene afwezigheid) voor een schriftelijke bevestiging.

2.1.3.6 Wettiging van afwezigheid wegens ziekte/ongeval
Soorten

Bij afwezigheid om medische redenen onderscheiden we :

Gewoon schoolverlet: dit is een korte afwezigheid wegens ziekte van één of maximaal drie opeenvolgende dagen. Langdurig schoolverlet: een afwezigheid wegens ziekte van 4 of meer opeenvolgende kalenderdagen. Hiervoor is een doktersattest noodzakelijk.

Regels

Bij gewoon schoolverlet meld je je de dag na je afwezigheid met de getekende verklaring van je ouders of dokter. Je brengt je afwezigheidsattest binnen voor de aanvang van de les, tussen 12.00u en 12.10u en na het laatste lesuur (dus om 15.30u of 16.20u) op het leerlingensecretariaat. Dus niet tijdens de les. Hier registreert de verantwoordelijke de afwezigheid in jouw agenda. Dit kan maximaal vier maal per schooljaar, zodat je vanaf de vijfde maal hoe dan ook een doktersattest nodig hebt.

Bij langdurig schoolverlet meld je je eveneens op het secretariaat de dag na je afwezigheid maar nu met het doktersattest. Ook dit registreert de verantwoordelijke in jouw agenda. Blijf je echter langdurig afwezig, dan verwittig je het leerlingensecretariaat telefonisch (tussen 8.00 – 8.25 u), je stuurt het doktersbewijs op zodat dit uiterlijk 10 dagen na aanvang van jouw afwezigheid op school toekomt.

Belangrijk is dat je nooit naar de klas gaat zonder registratie vanwege het secretariaat. Je moet je afwezigheid laten wettigen.

Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in de volgende gevallen:

 • het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”;
 • het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst;
 • het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, …

Een afwezigheid wegens ziekte die gedekt wordt door een twijfelachtig attest, beschouwen we als spijbelen.

De dokter die het afwezigheidsattest geschreven heeft, mag gecontacteerd worden in volgende gevallen:

“verdachte” ziektebriefjes – doktersbriefjes welke slaan op een termijn langer dan 2 weken – doktersbriefjes inspelend op lesverzuim wegens migraine e.d. – doktersbriefjes waarbij de leerling volledig vrijgesteld wordt van praktijk en/of lichamelijke opvoeding.

Deze contactname verloopt niet direct via de school maar via het VCLB (met inachtname van de privacy).

Inhalen van overhoringen

Als je om gelijk welke reden aan een overhoring, klas oefening of persoonlijk werk niet kan of kon deelnemen, kan je toch verplicht worden die achteraf te maken; uiteraard gebeurt dit in overleg met je vakleraar. Ben je ongewettigd afwezig, dan zal je de overhoring/het werk na je afwezigheid moeten inhalen. Dit kan in de toetsenklas.

Als je langdurig afwezig bent, kan de directeur of zijn afgevaardigde ook beslissen of je de niet gevolgde lesuren praktijk of stages moet inhalen. Hij doet dit steeds in samenspraak met de begeleidende klassenraad. Hij beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet inhalen.

Kan je, wegens geldige reden, niet deelnemen aan één of meerdere overhoringen, dan moet je de directeur of zijn afgevaardigde hiervan onmiddellijk verwittigen. Deze beslist, in samenspraak met de klassenraad, of je de niet-gemaakte overhoringen moet inhalen, en zo ja, hoe en wanneer.

Kan je wegens ziekte niet deelnemen aan bepaalde oefeningen of het geheel van het vaklichamelijke opvoeding, dan moet je aan je huisarts een “medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school” vragen zodat kan worden uitgemaakt wat wel en wat niet kan in deze lessen. Kan je regelmatig of gedurende langere tijd niet deelnemen aan deze lessen, dan zal je een vervangtaak krijgen.

Stagedagen (3de graad – 2de & 3de jaars) dienen steeds ingehaald te worden (desnoods tijdens de vakantieperiode). Dit geldt ook wanneer de afwezigheid gewettigd was.

Bij zwangerschap

Als je zwanger bent, heb je recht op moederschapsverlof, dat is maximaal één week gewettigde afwezigheid vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en maximaal negen weken na de bevalling. De schoolvakanties schorten dit verlof niet op. Tijdens die afwezigheid kom je in aanmerking voor tijdelijk onderwijs aan huis (zie 2.1.3.7).

2.1.3.7 Tijdelijk onderwijs aan huis

Als je door ziekte of ongeval tijdelijk minder dan de helft van de lessen op school kan volgen, heb je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Dat betekent dat je elke week 4 uur schoolvervangend les krijgt. De klassenraad beslist, in overleg met je ouders, welke vakken je tijdens die uren krijgt. TOAH is gratis.

Je hebt recht op tijdelijk onderwijs aan huis als je aan deze voorwaarden voldoet:

 • je bent 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig geweest. Als je na een periode van TOAH binnen 3 maanden hervalt of als je chronisch ziek bent, valt deze voorwaarde weg;
 • je verblijft op 10 km of minder van de school;
 • je ouders bezorgen een schriftelijke aanvraag bij de directeur samen met een medisch attest waaruit blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen, maar wel les kan krijgen.

Als je aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je op de mogelijkheid van TOAH wijzen. We starten met TOAH ten laatste in de lesweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen.

2.1.3.8 Opvolging van ongewettigde afwezigheden Hierboven heb je kunnen lezen in welke gevallen je op school gewettigd afwezig kan zijn. Mochten er zich toch problemen voordoen: spijbelen kan niet! De school wil je, samen met het VCLB, er weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen wij ook op jouw positieve ingesteldheid bij onze begeleidingsinspanning. Indien je niet positief inspeelt op onze begeleidingsinspanningen – je blijft spijbelen of bent zelfs spoorloos -, dan kan de directeur steeds beslissen om je uit te schrijven en/of om je dossier door te spelen naar het departement Onderwijs.

Op een ongewettigde afwezigheid (ook tijdens de lessen) volgt steeds een sanctie (zie leerlingenbrochure).

Bovendien brengen overtredingen op deze regels de “regelmatigheid van de leerling” in het gedrang, met mogelijk zeer nadelige gevolgen voor de studiebekrachtiging, leerplicht en studietoelage! De  leerlingen die meer dan 30 B-codes hebben (ongewettigde afwezigheden) kunnen uitgeschreven worden, indien verwittigingsbrief of gesprek met de directie geen verbetering van hun traject hebben opgeleverd.

2.1.4 Dagindeling: zie leerlingenbrochure

2.1.5 Veiligheid en gezondheid op school

De school staat in voor de veiligheid en de gezondheid van de personen die er leven en werken.

2.1.5.1 Brandveiligheid

In het kader van veiligheid, treft de school ook maatregelen betreffende brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie. Zij brengt veilige elektrische installaties aan. Zij zorgt voor EHBO-voorzieningen. Het spreekt vanzelf dat je deze inspanningen eerbiedigt en dat je je mee inzet om de veiligheid op school te bevorderen.

De school doet inspanningen om defecten en storingen te vermijden en/of op te sporen. Het is echter eenieders taak om deze te signaleren.

Tegen leerlingen die direct of indirect de alarminstallatie misbruiken, wordt telkens een tuchtprocedure opgestart.

2.1.5.2 DOS (Drugs-Op-School)

Onze school wil ook actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op je eigen gezondheid en die van anderen. Zij wil bewust meehelpen jongeren te behoeden voor overmatig drinken, roken en voor het misbruik van genees- en genotsmiddelen.

Sommige genotsmiddelen – en meer bepaald de illegale drugs (verder kortweg “drugs” genoemd) – zijn door de wet verboden. Ze kunnen een ernstig gevaar zijn voor je gezondheid en die van je medeleerlingen. Op onze school zijn zowel het bezit, het gebruik, het onder invloed zijn en het verhandelen van dergelijke drugs dan ook strikt verboden. Bij inbreuk zullen wij én de politie en de ouders contacteren. Vanuit haar opvoedende opdracht voert onze school terzake een preventiebeleid. Wij nodigen alle betrokken partners uit aan dit beleid mee te werken.

Als je in moeilijkheden geraakt of dreigt te geraken met drugs, dan zal onze school op de eerste plaats een hulpverleningsaanbod doen. Dit neemt echter niet weg dat we conform het orde- en tuchtreglement sancties kunnen nemen. Dit zal het geval zijn wanneer je niet meewerkt met dit hulpverleningsaanbod, wanneer je het begeleidingsplan niet naleeft of wanneer je medeleerlingen bij drugsgebruik betrekt. Voor de gevolgde procedure verwijzen wij naar ons drugsopvolgingsplan (DOS – te raadplegen bij Leerlingenbegeleiding).

2.1.5.3 Melding & aanpak besmettelijke ziekten Om besmettelijke ziekten sneller aan te pakken, gelden volgende regels: – verwittiging VCLB – indien nodig volgende uitbreidende maatregelen: leerling blijft voldoende lang thuis – nazicht vaccinaties – hygiënische maatregelen instellen op school – verwittiging ouders.

2.1.5.4 Wapens op school

Ongeacht het gebruik is het uitdrukkelijk verboden wapens of nepwapens bij zich te hebben.

Ieder bezit, gebruik of dreiging met een wapen leidt automatisch tot een melding bij de politie. Verdere orde- of tuchtmaatregelen worden besproken in overleg met de begeleidende klassenraad.

De interpretatie van het begrip “wapen” wordt gekaderd in de context. Zo kan een oneigenlijk gebruik van een passer bekeken worden als wapengebruik. Ook specifieke aanvalstechnieken kunnen zo begrepen worden (bv. kopstoot).

2.1.5.5 Camera’s

Om veiligheidsredenen staan er camera’s in de praktijk Basismechanica en Elektrische Installaties enkel en alleen om baldadigheden en vandalisme vast te leggen. De beelden kunnen niet gebruikt worden voor pedagogische doeleinden.

2.1.6 Algemeen werkplaats- en labo-reglement

2.1.6.1  Algemeen werkplaatsreglement (labo) De algemene werkplaatsreglementen hangen uit in de werkplaatsen. Zij kunnen opgevraagd worden bij de technisch adviseur coördinator (TAC). Deze staan ook ter beschikking op de website.

2.1.6.2 Specifieke werkplaatsreglementen

Dit reglement is aangepast volgens de studierichting naar de noden van veiligheid en hygiëne.

De specifieke werkplaatsreglementen hangen uit in de werkplaatsen. Zij kunnen opgevraagd worden bij de technisch adviseur coördinator (TAC). Deze staan ook ter beschikking op de website.

2.1.6.3 Reglement in de computerklassen

De leerling moet de hard- en software respecteren en alles in het werk stellen om deze in ere te houden. De leerling onderneemt nooit pogingen tot inbraak of sabotage van het schoolnetwerk of van de individuele pc. is gehouden zich op het net naar de gangbare normen van wellevendheid te gedragen. Deze regels worden algemeen omschreven in wat men nettiquette noemt. Onbeleefd, discriminerend of ander ongepast gedrag leidt onmiddellijk tot verlies van het recht op computergebruik en verlies van alle punten tijdens die periode.

Het is ten strengste verboden om drank of eten mee te nemen in de PC-klas.

De school of de toezichthoudende leraar kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor:

 • het gedrag van de leerling op het net.;
 • aankopen of bestellingen die een leerling via het net doet en waarvan hij de betaling al dan niet rechtmachtig regelt.;
 • het type van informatie dat de leerling op het net zoekt. Bezoek aan pornosites is per definitie verboden. De leerling die dergelijke sites toch bezoekt, verliest onmiddellijk alle punten voor die periode en het recht op het gebruik van een computer.

2.1.6.4 Reglement voor LO: Zie leerlingenbrochure:

“Sport op school: de lessen L.O. & sport”

2.1.7 Nog enkele afspraken
2.1.7.1 Houding- en taalgebruik

Een correcte, beleefde houding en een beleefde taal dragen ertoe bij om op te groeien tot een voornaam iemand. Het spreekt voor zich dat de houding tegenover iedereen rustig en beleefd blijft. Wij spreken op school en tijdens activiteiten (binnen of buiten de school) Nederlands en wij bannen onbeleefd en onbeschoft woordgebruik. (Aanpak van leerlingen die geen Nederlands spreken: zie leerlingenbrochure).

2.1.7.2 Te laat komen

Het te laat komen dient tot een absoluut minimum beperkt. Steeds meld je je met je agenda in het Leerlingensecretariaat. Zonder akkoord van deze dienst (invulling achteraan agenda) wordt je niet toegelaten in de klas. (Strafbepaling zie leerlingenbrochure).

2.1.7.3 Kledij

Kledij, haartooi en opschik zullen de standing van de school niet in opspraak brengen. De gehanteerde norm wordt bepaald door de directie. “Binnen de schoolgebouwen” wordt door geen enkele leerling hoofddeksels gedragen. In de labo’s, tijdens de praktijklessen en de lessen lichamelijke opvoeding draag je de voorgeschreven kledij. Het dragen van djellaba’s / gebedskledij en strandschoeisel is verboden.

Joggingbroeken en andere sportuitrustingen worden niet toegelaten.

Het dragen van een zonnebril in de klas, de praktijkzaal of in de gang is ook niet toegestaan.

2.1.7.4 Roken – kauwgom – spuwen – muziek – gsm In alle schoolgebouwen geldt een volstrekt rookverbod. Dit geldt eveneens voor de open ruimten. Ook tijdens de leswisselingen, wanneer je van het ene gebouw naar het andere gaat, blijft dat rookverbod gelden. Rookverbod geldt eveneens voor extra-murosactiviteiten.

Ook kauwgomgebruik en spuwen is op school verboden.

Het gebruik van GSM, fotoapparaat , MP3 of MP4-speler en soortgelijke apparaten is niet toegelaten tijdens de lestijden (dit geldt eveneens voor de gangen & verplaatsingen naar de turnzaal) (inclusief laten rinkelen en/of ontvangen van berichten) Indien dit toch gebeurt worden deze toestellen in bewaring genomen. (aanpak zie leerlingenbrochure). Bij een noodoproep kunnen de ouders steeds het secretariaat van de school bellen.

2.1.7.5 Grensoverschrijdend gedrag

We vinden het belangrijk dat seksualiteit en relaties in het algemeen bespreekbaar zijn op onze school. Wij aanvaarden geen grensoverschrijdend gedrag, van welke aard ook. Als je met vragen zit of je niet goed voelt bij iets wat op school is gebeurd, kan je contact opnemen met de leerlingenbegeleiding. Wij zullen dan een manier zoeken om je te helpen, zonder te oordelen en met aandacht voor de privacy van alle betrokkenen.

2.1.7.6 De lessen

Bouw mee aan een rustige sfeer in de school door de stilte te eerbiedigen. Daarom : verplaatsingen gebeuren zo stil mogelijk. Stoor je medeleerlingen niet door opvallend gedrag of door onwil tijdens de lessen. Zorg er steeds voor om schrijfgerei, cursussen, handboeken, officiële toetsenblaadjes, tekengerei, enz. bij te hebben. In het leslokaal en in de gangen wordt niet gegeten, gedronken of gesnoept en tijdens de lesuren mag niemand zich buiten het leslokaal of de werkplaats bevinden zonder toestemming van de leraar.

Aan de lessen lichamelijke opvoeding wordt door iedereen deelgenomen. Enkel een wettiging door een doktersattest (met uitdrukkelijke vermelding van de periode en de aard) ontslaat je van deze verplichting. Je zal dan een vervangtaak maken op basis waarvan de beoordeling voor het vak L.O. wordt uitgevoerd. Elke afwijking hiervan vindt zijn weerspiegeling in de quotatie. De leerlingen dienen allemaal de klas naar en van de L.O.-les te vergezellen, onder toezicht van de leerkracht. Wie zonder toelating de les of studie verlaat, moet die tijd inhalen via een werkstudie.

2.1.7.7 Aanwezigheid op afdelingsgebonden activiteiten, opendeur, info-dagen, beurzen,…

Omdat de aanwezigheid van leerlingen vaak gewenst is tijdens zulke activiteiten, bestaat de mogelijkheid om jouw inzet tijdens deze activiteiten te compenseren met lesuren tijdens de praktijk. Dit dient te gebeuren in onderling overleg. De compensatie is verantwoord omdat deze activiteiten zich juist richten op praktijk- aspecten.

2.1.7.8 Culturele activiteiten

Er is een vaste bijdrage voorzien voor culturele activiteiten.

Afwezigheid tijdens deze activiteit, zelfs gewettigd, kan geen aanleiding geven tot terugbetaling vermits de school vooraf reserveert en betaalt. Leerlingen met één of meer vrijstellingen voor algemene vakken zijn wél verplicht om mee op culturele uitstappen te gaan. Indien zij weigeren, worden zij als ongewettigd afwezig genoteerd en als dusdanig gesanctioneerd. Op een aantal momenten organiseert de school middagactiviteiten die in het pedagogisch project van de school kaderen. Die momenten worden in de jaarkalender opgenomen. Alle leerlingen nemen verplicht aan deze activiteiten deel. Alle extra-murosactiviteiten worden in klasverband georganiseerd.  Deelname is dus verplicht. Nietdeelname is enkel toegestaan op basis van: – medische redenen (mits correct doktersattest). De leerlingen houden zich aan de vooropgestelde afspraken bij deze activiteiten.

Betalingsmodaliteiten: Er wordt vooraf een voorschot gevraagd voor de reis. Bij niet-deelname worden vaste, gemeenschappelijke onkosten (bv. vervoerskost voor ganse bus) en niet terugvorderbare kosten (bv. voorafbetalingen) hiervan afgetrokken.

2.1.7.9 Het middagverblijf

Het middagverblijf is verplicht voor alle leerlingen van het 1e leerjaar de 2de graad, ongeacht hun leeftijd. Binnenblijven kan gedurende een bepaalde periode ook aan andere leerlingen opgelegd worden door de directie bij herhaald spijbelen en te laatkomen na de middag.

Voor de overige leerlingen is de keuze van de ouders bepalend. De keuze die bij de aanvang van het schooljaar door de ouders wordt gemaakt, blijft gelden voor het hele schooljaar.

Tijdens de maaltijd kan je frisdrank, koffie, thee of water aanschaffen.

In de refter zorgt iedereen er samen voor dat het samen eten rustig verloopt. Er wordt ook samen opgeruimd en we laten de refter netjes achter.

Er mag niet gegeten of gedronken worden in de T.Reynzaal. in de traphallen, in de ateliers en in de klassen.

2.1.7.10 Orde en respect voor lokalen, meubilair en materieel Lokalen, meubilair en materieel zijn geen privé-bezit. Anderen moeten er na jou ook nog gebruik van maken.

Hou alles netjes en rein: bord, lessenaars, vloer, toiletten, trappen en gangen.

Werp papier en resten in de voorziene bakken, laat niets rondslingeren en schik tafels en stoelen ordelijk voor het verlaten van het lokaal.

Indien je schade vaststelt, meld ze dan onmiddellijk aan de leerkracht.

Schade aangebracht aan het eigendom van de school, moet vergoed worden. Blijft de dader onbekend, dan worden de kosten vergoed door alle leerlingen die het laatst het lokaal bezochten waar de schade werd vastgesteld (Het Staatsblad, 15 december 1933). Meld daarom onmiddellijk mogelijke schade!

Studieboeken laat je niet onbeheerd achter in de school. Boekentas, portefeuille en al wat waarde heeft, hou je steeds bij je. Waardeer ook het werk van het onderhoudspersoneel. Dat kun je ook door zelf aandacht te hebben voor het ordelijk uitzicht en de schikking van de lokalen. Dat kun je door tegen deze mensen vriendelijk en beleefd te zijn.

2.1.7.11 Privacy

          2.1.7.11.1    Beeldmateriaal

De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op haar website en dergelijke. De bedoeling van deze foto’s is geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze te informeren over de schoolse activiteiten. Indien het om gerichte foto’s gaat, hebben we volgens de privacywet jouw uitdrukkelijke toestemming nodig. Het gaat hier om foto’s waarvan jijzelf, eventueel samen met enkele anderen het onderwerp bent. Meestal zal het gaan om geposeerde, individuele foto’s en geposeerde groeps- en klasfoto’s.

Indien je niet wenst gefotografeerd te worden, kan je dit steeds meedelen.

Indien het om niet-gerichte foto’s gaat (bijvoorbeeld een sfeerbeeld van verscheidene leerlingen in de T.Reynzaal of in de klas), dan gaan we ervan uit dat de betrokken leerlingen geen bezwaar hebben tegen de publicatie van deze foto’s. Mocht men daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan men dat schriftelijk aan de school meedelen en zal de school het bezwaar respecteren.

In het kader van veiligheid kan er camerabewaking geplaatst worden bij de toegangen en in het gangencomplex van de school. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot de beelden. Het akkoord met het schoolreglement houdt in dat men toestemt met het maken van de beelden en de verwerking van de persoonsgegevens. Op verzoek heeft iedere gefilmde (!) recht op toegang tot de beelden.

We wijzen erop dat deze regels ook voor jou gelden. Volgens de privacywet mag je beeld- of geluidsopnamen waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.

          2.1.7.11.2    Lockers

De school behoudt zich het recht om, in geval van een ernstig vermoeden van overtreding van het schoolreglement, de inhoud van de lockers in het bijzijn van de gebruiker te controleren.

          2.1.7.11.3   Welke informatie houden we over je bij?

Voor de leerlingenadministratie en -begeleiding verwerken we gegevens van al onze leerlingen met behulp van de computer. Jij en je ouders kunnen ook zelf gegevens opvragen die we over je bewaren. In eerste instantie gaat het om inzage in en uitleg bij die gegevens. Eventueel kunnen jullie daarna ook een kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directie. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over je gezondheidstoestand verwerken, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van jou of je ouders.

2.1.7.11.4 Wat als je van school verandert? Als je beslist om van school te veranderen, verwittigen je ouders ons onmiddellijk. Wanneer je van school verandert, zullen wij samen met je administratief dossier een aantal gegevens over je schoolloopbaan aan je nieuwe school doorgeven. Dit heeft als enige bedoeling jou ook in je nieuwe school een aangepaste studiebegeleiding aan te bieden. Zowel jij als je ouders kunnen vragen om die gegevens in te zien. We geven geen informatie door als jullie dat niet willen, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.  Als je niet wil dat we bepaalde gegevens doorgeven, moeten jij of je ouders ons dat schriftelijk binnen de 10 dagen na je inschrijving in een andere school laten weten.

2.1.7.12 De fietsenbergplaats zie leerlingenbrochure.

2.1.7.13 Verzekering

De leerlingen van onze school zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen waarvoor medische verzorging noodzakelijk is. Het ongeval moet echter in de school gebeurd zijn of onder toezicht van de school. Ook de directe weg van en naar school valt onder de schoolverzekering.

De medische, chirurgische, hospitalisatie- en andere behandelingskosten, farmaceutische kosten en kosten van prothesen worden terugbetaald tot een beloop van tweemaal het barema arbeidsongevallen. Tandverzorging en tandprothesen worden vergoed tot € 1239,46 per schadegeval met een maximum van € 433,81 per tand. De verschillende onkosten worden aan de rechthebbende terugbetaald na tussenkomst van het ziekenfonds.

U vraagt naar iedere afrekening en bezorgt ze aan het secretariaat. Wanneer uw dochter/ zoon in de hulppost van het Rode Kruis verzorgd werd, dient u de toegezonden rekening te betalen. De tussenkomst wordt dan geregeld op de gewone manier.

Indien u niet bij een mutualiteit aangesloten bent of (bv. als zelfstandige) slechts voor grote risico’s verzekerd bent, mag u niet nalaten ons hiervan te verwittigen. In deze gevallen kunnen de medische rekeningen integraal door de maatschappij worden terug betaald.

De dokter dient de formulieren B en C in te vullen en wij bezorgen deze aan de verzekeringsmaatschappij. U handelt steeds via de school.

Indien de opgelopen kwetsuren het gevolg zijn van een verkeersongeval op weg van of naar de school moet niet alleen de verzekeringsmaatschappij van de school verwittigd worden maar ook uw makelaar.

Volgende gegevens dienen dan zo vlug mogelijk verstrekt worden:

 • datum, uur en plaats van het ongeval;
 • verzekeringsmaatschappij, polisnummer en plaatnummer van de betrokken voertuigen;
 • naam en adres van de tegenpartij en eventuele getuigen;
 • politiebureau dat het proces verbaal opmaakte en het nummer van dit proces verbaal.

Voor schade aan kledij, gereedschap, persoonlijke voorwerpen is er geen tussenkomst voorzien, tenzij de  burgerlijke verantwoordelijkheid van de school toepasselijk zou zijn. Voor schade door brand (geen schroeischade) is het aangewezen steeds bij de eigen brandverzekeraar de schade-eis in te dienen. Hij kan zo nodig contact opnemen met de brandverzekeraar van de school. Verder is het ten zeerste aan te raden een familiale polis af te sluiten. Mocht u problemen hebben of verdere informatie wensen, mag u steeds contact opnemen met het secretariaat van de school.

2.1.8 Vrijwilligers – organisatienota
2.1.8.1 Algemeen

Onlangs trad de wet betreffende de rechten van de vrijwilligers in werking. Deze wet legt een aantal verplichtingen op aan de organisaties die vrijwilligers te werk stellen. Ook onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. Wij kunnen rekenen op vele ouders, leerlingen, oud-leerlingen en nog vele anderen. De nieuwe wet verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. Deze nota houdt bij welke vrijwilligers in het gebouw aanwezig zijn, en bevindt zich in het secretariaat van het CVO (vooraan A-blok). Omdat elke leerling en elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de organisatienota in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is iedereen op de hoogte.

2.1.8.2 Organisatie & verzekering

NoordkAnt Afdeling Technicum Noord Antwerpen Bovenbouw

Londenstraat 43, 2000 Antwerpen

Maatschappelijk doel: zie statuten (op te vragen zie 1.3.1.)

Verzekeringen

LAR lar@lar.be

Postbus 12

1170 Watermaal Bosvoorde 1  Polisnummer 010719753879

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij AXA 719 753 879. De polis ligt ter inzage op het personeelssecretariaat.

2.2 Beleid inzake stages

Voor de stage en de GIP gelden specifieke afspraken. In de klassen waar deze van toepassing zijn, zal de leerling deze persoonlijk ontvangen (zie Brochure GIP & Stage).

De stages worden ingericht in het 6e en 7e jaar BSO. Er kan een alternerende stage aangeboden worden. De andere afdelingen werken met een blokstage. Uiterlijk op 1 oktober van het lopende schooljaar wordt jou/je ouders de verwachtingen, en de periode van de stage meegedeeld. Het profiel van de stageplaats en de keuze van de stagegever dient aan te sluiten bij het leerplan. Enkel mits toestemming van je stagementor van de school kan je starten in de stage. Er wordt van de kandidaat-stagiair verwacht dat hij/zij zelf actief zoekt naar een passende stageplaats tegen uiterlijk 1 maand voor de stageperiode. Indien de stagiair de periode van de stage niet volledig afwerkt, dan dient hij/zij die in te halen tijdens niet lesdagen. Dit kan tijdens het weekend of op vakantiedagen plaatsvinden. Zelfs bij gewettigde afwezigheid moet de stage hernomen worden.

2.3 Orde- en tuchtreglement

We verwachten dat iedereen op school de afspraken en leefregels naleeft. Als dat niet het geval is, kunnen we gebruik maken van het orde- en tuchtreglement.

De hierna volgende maatregelen kunnen worden getroffen om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. Het is goed te weten welk onderscheid er bestaat tussen een begeleidende maatregel, een ordemaatregel en een tuchtmaatregel.

Nota:

 • Zowel bij de toepassing van een ordemaatregel als van een tuchtmaatregel kan een personeelslid van de school niet optreden als vertrouwenspersoon van jezelf en/of je ouders.
 • Inschakelen politie bij (mogelijke) criminele feiten of veelvuldig spijbelgedrag of veelvuldig te laat komen, kan de school de bevoegde politie-instanties verwittigen. Als je minderjarig bent worden je ouders hiervan verwittigd en kan je je laten bijstaan door een raadsman.

2.3.1 Begeleidende maatregelen

Wanneer je gedrag de goede werking van de school hindert, kunnen we in overleg met jou en je ouders een begeleidende maatregel voorstellen. Begeleidende maatregelen kunnen bv. zijn: • een gesprek met de klastitularis;

 • een begeleidingsovereenkomst.

Hierin leggen we samen met jou een aantal gedragsregels vast waarop je je meer zal focussen. Je krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar je mee verantwoordelijk voor bent. Eenmaal de begeleidingsovereenkomst is afgesloten, zullen we de afspraken samen met jou opvolgen.  Op die manier willen je helpen je gedrag zo aan te passen dat het contact en de samenwerking met personeelsleden en medeleerlingen opnieuw beter zal verlopen.

 • een time-out;

Dat is een programma dat in de plaats komt van de normale lessen. Je wordt een tijdje opgevangen in een project om aan je gedrag te werken. Je ouders moeten wel akkoord gaan.

2.3.2  Ordemaatregelen

2.3.2.1 Wanneer kan je een ordemaatregel krijgen?

Wanneer je de leefregels van de school schendt, kan elke persoon die daartoe gemachtigd is door het schoolbestuur en op dat moment toezicht uitoefent, je een ordemaatregel opleggen.

Tijdens een ordemaatregel blijf je op school aanwezig. Een ordemaatregel raakt niet aan je recht op studiebekrachtiging.

          2.3.2.1.1     Welke ordemaatregelen zijn er?

 • een verwittiging;
 • strafwerk;
 • de tijdelijke verwijdering uit de les; je meldt je dan onmiddellijk bij de leerlingenbegeleiding;
 • een aparte verplichte opdracht i.p.v. de gebruikelijke les (of gelijkgestelde activiteit) tijdens maximaal één lesdag.

Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk.

2.3.3 Tuchtmaatregelen

Belangrijk: wanneer we spreken over dagen* bedoelen we alle dagen behalve zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen.

2.3.3.1 Wanneer kan je een tuchtmaatregel krijgen?

We kunnen beslissen om je een tuchtmaatregel op te leggen wanneer je de leefregels van de school in die mate schendt dat je gedrag een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van de school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen. Dat zal bv. het geval zijn:

 • als je ook na begeleidende en ordemaatregelen de afspraken op school niet nakomt;
 • als je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt of grensoverschrijdend gedrag stelt;
 • als je het pedagogisch project van onze school in gevaar brengt; • als je het recht op onderwijs van anderen in gevaar brengt.

2.3.3.2 Welke tuchtmaatregelen zijn er?

 • je kan tijdelijk uitgesloten worden uit de lessen voor één, meer of alle vakken voor maximaal 15 schooldagen;
 • je kan definitief uitgesloten worden uit de school.

2.3.3.3 Wie kan een tuchtmaatregel opleggen?

Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtmaatregel opleggen. Als hij een definitieve uitsluiting overweegt, vraagt hij vooraf het advies van de begeleidende klassenraad. Iemand van het begeleidende VCLB zal ook in die klassenraad zetelen. Het advies van de klassenraad maakt deel uit van het tuchtdossier.

2.3.3.4 Hoe verloopt een tuchtprocedure? Een tuchtprocedure verloopt als volgt:

 • De directeur of zijn afgevaardigde nodigt je en je ouders met een aangetekende brief uit op een gesprek waar jullie gehoord zullen worden.
 • Vóór dat gesprek kunnen jullie op school het tuchtdossier komen inkijken.
 • Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag* die volgt op de verzending van de brief. De poststempel geldt als bewijs van de datum van verzending. Jullie kunnen je tijdens dit gesprek laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid van de school of van het VCLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van jou en je ouders.
 • Na het gesprek brengt de directeur of zijn afgevaardigde je ouders binnen een termijn van vijf dagen* met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat ook een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel.
 • In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst worden (zie punt 2.3.3.7.).

2.3.3.5 Kan je in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel?

Enkel tegen een definitieve uitsluiting kunnen je ouders of jij zelf (zodra je 18 bent) beroep aantekenen. Ook tijdens de beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van kracht.

De beroepsprocedure gaat als volgt:

 • Je ouders dienen met een aangetekende brief (beroepschrift) beroep in bij het schoolbestuur. De adressering moet zijn: Aan de heer Rony Mathyssen

Afgevaardigd-bestuurder van de vzw NoordkAnt

Nooitrust 4

2390 Malle

 • Dat moet gebeuren ten laatste op de vijfde dag* nadat de aangetekende brief van de school (met de beslissing van de directeur) door de postbode aangeboden werd op jullie adres. (De dag van

de verzending van de aangetekende brief kent men door de poststempel. Op de dag* die volgt op de dag van verzending wordt de brief bij jullie door de postbode aangeboden. De dag* daarna is de eerste van de termijn van vijf dagen* waarbinnen het beroepschrift verzonden moet worden.).

Wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep bij het schoolbestuur ook daar persoonlijk afgeven. Je ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. Wij geven het beroepschrift dan door aan het schoolbestuur zodat een aangetekende verzending aan het schoolbestuur niet meer nodig is.

Het beroepschrift moet:

 • gedateerd en ondertekend zijn door de indiener(s) ervan;
 • duidelijk de naam van de leerling vermelden;
 • duidelijk de naam en het adres van de school vermelden;
 • duidelijk de redenen aangeven waarom de beslissing van de directeur betwist wordt.

Belangrijk:

Als het beroepschrift te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. De poststempel geldt als bewijs van de datum.

Om het beroep te behandelen stelt het schoolbestuur een beroepscommissie samen.

In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden. De beroepscommissie zal steeds je ouders uitnodigen voor een gesprek. Die kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Vóór de zitting kunnen jullie het tuchtdossier opnieuw inkijken.

Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen* nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Die termijn van tien dagen wordt opgeschort tijdens schoolvakanties. Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden.

De beroepscommissie beslist bij consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.

De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen, ofwel vernietigen en eventueel het tuchtverhoor hernemen en een nieuwe beslissing nemen. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen* met een aangetekende brief aan je ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

   2.3.3.6 Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure

We zorgen ervoor dat je ouders vóór het tuchtverhoor op de hoogte zijn van alle gegevens die mogelijk een rol zullen spelen bij de beslissing over een tuchtmaatregel. Andere gegevens kunnen niet gebruikt worden.

Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders schriftelijk toestemming geven.

Je tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan een andere school.

Als je definitief wordt uitgesloten vóór het einde van het schooljaar (d.i. 31 augustus), blijf je bij ons administratief ingeschreven tot je inschrijving in een andere school. We zullen je samen met het CLB helpen bij het zoeken naar een andere school.

Wanneer jij en je ouders weigeren om in te gaan op ons aanbod voor een andere school, kunnen we je administratief uitschrijven.

Wanneer je 18 bent, kunnen we je vanaf de 10de lesdag na je definitieve uitsluiting administratief uitschrijven.

Als je na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, kunnen we een nieuwe inschrijving van jou weigeren tijdens hetzelfde schooljaar en tijdens de twee volgende schooljaren.

2.3.3.7 Wat is een preventieve schorsing?

Een preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel niet in de lessen of op school wordt toegelaten. Dit kan enkel bij de start van een tuchtprocedure en in heel uitzonderlijke situaties gebeuren:

 • bij zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting;
 • wanneer je aanwezigheid op school een gevaar of ernstige belemmering vormt voor jezelf, voor medeleerlingen of voor personeelsleden van de school.

Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan je preventief schorsen. Hij deelt die beslissing schriftelijk en kort gemotiveerd aan je ouders mee. Hij bevestigt dit in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan tien lesdagen. Uitzonderlijk kan de preventieve schorsing eenmaal verlengd worden.

2.3.3.8 Wat is een herstelgericht groepsoverleg? Een herstelgericht groepsoverleg is een gesprek, onder leiding van een onafhankelijk iemand, tussen slachtoffer en dader, ouders, vertrouwensfiguren… Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor de feiten die zich hebben voorgedaan. De directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan een tuchtprocedure voor onbepaalde tijd uitstellen om een herstelgericht groepsoverleg te laten plaatsvinden. In dat geval brengt hij je per brief op de hoogte.

2.3.4 Opvang op school tijdens een tuchtmaatregel Wanneer je preventief geschorst wordt tijdens de tuchtprocedure of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, zullen we je steeds meedelen of je tijdens die periode wel of niet op school aanwezig moet zijn. Zowel bij een preventieve schorsing als een tijdelijke of een definitieve uitsluiting kunnen je ouders ook zelf vragen om je op school op te vangen. We vragen dat ze dat schriftelijk doen, samen met de redenen van hun vraag. Als we niet ingaan op hun vraag, zullen wij op onze beurt ook schriftelijk aangeven waarom we dat niet doen. Als we wel op de vraag ingaan, zullen we vooraf enkele praktische afspraken maken met jou en je ouders.

3. ONZE SCHOOL ALS LEERGEMEENSCHAP

Vanuit duidelijk omschreven afspraken werd getracht je een beeld te geven van hoe er geleefd wordt in onze school.

In hetgeen volgt, gaan wij dieper in op “het leren op onze school”. Ongetwijfeld besef je heel goed dat “jijzelf” een groot aandeel hebt in je verdere ontwikkeling.

Wij vinden het heel belangrijk dat je duidelijk weet wat van je gevraagd wordt op studiegebied. Meer nog, dat jij en je ouders een duidelijk zicht hebben op het evaluatiesysteem van de school en weten welke elementen er zoal meespelen in je eindbeoordeling. Dit studiereglement moet je dan ook beschouwen als een hulp in de verdere uitbouw van je schoolloopbaan.

3.1 Persoonlijke documenten

3.1.1 De schoolagenda

Elke leerling heeft altijd zijn schoolagenda bij zich, ook in het labo, de praktijkzaal, enz. Hij wordt nergens onbeheerd achtergelaten. In je agenda worden dagelijks alle lessen en taken opgetekend. Tevens is er wekelijks plaats voorzien waar leraars opmerkingen kunnen neerschrijven inzake orde, stiptheid en gedrag. De lesonderwerpen worden uur na uur nauwkeurig en volledig ingevuld, ook voor de praktijkvakken. Dit gebeurt op de dag dat je de betreffende les gekregen hebt. De schriftelijke taken worden ingeschreven op de dag dat je ze klaar dient te hebben. Wanneer een schriftelijke overhoring aangekondigd wordt, moet deze ingeschreven worden op de dag dat ze zal plaats hebben. Laat op het einde van elke week je agenda door je ouders nazien en ondertekenen. Denk eraan dat je agenda, op het einde van het schooljaar, moet worden ingeleverd. Zorg er daarom voor dat je agenda leesbaar en volledig is ingevuld. Het illustreren van buiten- en/of binnenkant is niet toegestaan. Indien je afwezig bent geweest, breng je je agenda in orde op de eerste schooldag na je afwezigheid. De directie, afdelingsverantwoordelijken en elke leraar kunnen steeds vragen je agenda ter controle voor te leggen, ook tijdens de lessen L.O., labo, beroepspraktijk en tijdens de middagpauze.

3.1.2 Notitieschriften

Elke leraar zal je duidelijk zeggen welke leerstof en oefeningen je moet inschrijven en hoe dit dient te gebeuren. Elke vakleraar zal geregeld je notitieschriften nakijken. Zorg ervoor dat je ze steeds nauwgezet en volledig invult.

3.1.3 Persoonlijk werk

Je taken en oefeningen worden zorgvuldig gemaakt en op de afgesproken dag afgegeven. Bij één dag of enkele dagen afwezigheid wordt elke huistaak bijgewerkt. Deze verplichting vervalt bij een langere, gemotiveerde afwezigheid.

3.1.4 Taalscreening en bijkomende taallessen Wanneer je je voor het eerst in het secundair onderwijs hebt ingeschreven of als je voor het eerst in onze school start, dan zullen we onderzoeken of je extra ondersteuning nodig hebt, bv. voor taal. Dit gebeurt via een gestandaardiseerde taalscreening. Dit vindt normaal gezien plaats in de loop van de maand september en kan als gevolg hebben dat de klassenraad je een aangepaste begeleiding aanbiedt.

De begeleidende klassenraad kan van oordeel zijn dat het nuttig is om jou in de school bijkomende taallessen te laten volgen. In dat geval zijn deze lessen verplicht.

3.1.5 Vrijstellingen

Voorwaarde tot de aanvraag van een vrijstelling is dat de leerling:

 • desbetreffende onderdelen eerder heeft gevolgd;
 • en reeds houder is van een eindstudiebewijs van het voltijds secundair onderwijs.

Over mogelijke vrijstellingen beslist de directeur autonoom.

3.1.6 Rapport

In de loop van het schooljaar wordt regelmatig een rapport uitgereikt met vermelding van je resultaten van de evaluatie doorheen het jaar (zie schoolkalender).

De datum voor het eindrapport is uiterlijk 30 juni.

Het Kerst- en eindrapport worden persoonlijk afgehaald door de ouders (leerlingen 2e graad, 3e graad). Alle rapporten moeten zo vlug mogelijk ondertekend door de ouders terug meegebracht worden en afgegeven worden aan de klasleraar.

Het rapport bevat 3 deelgebieden:

 • het gedeelte project Realisatietechnieken;
 • het gedeelte algemene vakken & Bedrijfsbeheer

(enkel 6de & 7de jaars);

 • een evaluatie van “globale” attitudes.

Dit totaaloverzicht vormt de basis voor de beoordeling van de leerling.

3.1.7 Bewaring

Het departement onderwijs heeft het recht voorlegging te eisen van de schoolagenda, de overhoringen, de schriften, het huiswerk, de verslagen van stages, GIP en praktijk van elke leerling. De schoolagenda en de taken en overhoringen worden door de school bewaard. Schriften, huiswerk, verslagen van praktijk e.d. moeten door de leerling bijgehouden worden tot het einde van het schooljaar volgend op het huidige.

3.2 Begeleiding bij je studies

3.2.1 Bij wie kan je terecht als je het moeilijk hebt?

Wanneer je het om de een of andere reden wat moeilijker hebt, willen we je helpen. Daarom kan je terecht bij leraren en opvoeders. Ook de [schoolinterne leerlingenbegeleiding] is er om je verder te helpen. Het is belangrijk dat je weet op basis van welke principes we werken. We zoeken steeds naar een begeleiding die bij jou past.

3.2.1.1 Het gaat over jou

Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd mét jou. Er zullen nooit beslissingen genomen worden over je hoofd of achter je rug. Het kan zijn dat we je aanraden je ouders te informeren. Dat bespreken we dan samen met jou. We proberen steeds te doen wat voor jou het beste is, maar houden daarbij ook rekening met wat het beste is voor anderen.

3.2.1.2 Geen geheimen

Er zijn twee soorten van geheimhouding in de begeleiding: discretieplicht en beroepsgeheim. Wat is dit:

Op school kan je praten met allerlei personeelsleden: leraren, opvoeders en directie. Zij hebben een discretieplicht en gaan dus vertrouwelijk om met de informatie die je aan hen vertelt. Maar ze kunnen je niet beloven dat alles wat je aan hen vertelt geheim blijft. Wat je vertelt, wordt soms besproken met een lid van het directieteam of in de cel leerlingenbegeleiding.

Een VCLB-medewerker heeft beroepsgeheim: dat betekent dat hij wettelijk verplicht is om altijd je toestemming te vragen voor hij iets doorvertelt. Bij een VCLB-medewerker kan je er dus op rekenen dat jouw persoonlijke informatie geheim blijft.

3.2.1.3 Een dossier

Je begrijpt dat een leerlingenbegeleider niet alles kan onthouden en dat het nodig is belangrijke informatie schriftelijk bij te houden. Tot die informatie hebben enkel de leden van het directieteam en de cel leerlingenbegeleiding toegang. We gaan ervan uit dat je ermee instemt dat we relevante gegevens bijhouden in je leerlingendossier.

We zullen samen met jou bekijken welke informatie we opnemen in het dossier. Meer informatie over hoe je toegang kan vragen tot je dossier zie punt 2.1.7.12.3. en ..4. Wat betreft informatie bij betwisting zie punt 3.2.2.9. Om een oplossing te vinden, is het soms noodzakelijk te overleggen met anderen. In de mate van het mogelijke zullen we jou hier steeds over informeren.

3.2.1.4 De klastitularis

Een van je leraars vervult de taak van klastitularis. Bij die leraar kan je, in de loop van het schooljaar, altijd terecht met je vragen, je problemen in verband met je studie of persoonlijke situatie. Een gesprek in volle vertrouwen kan soms wonderen verrichten. Een klastitularis volgt elke leerling van zijn klas van zeer nabij. Hij is ook de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke problemen in de klas.

3.2.1.5 Je leraren

Soms is het noodzakelijk dat we ook je leraren informeren over je situatie. We zullen dat steeds met jou bespreken. Op die manier weet je ook zelf wat er aan je leraren is gezegd. Ook je leraren en andere personeelsleden die werden geïnformeerd moeten vertrouwelijk omgaan met deze informatie.

3.2.1.6 De cel leerlingenbegeleiding,  het ondersteunend personeel

Om je op een goede manier te begeleiden, werken de leerlingenbegeleiders in onze school samen in een cel leerlingenbegeleiding. Eenmaal per week bespreken we in deze vergadering de moeilijke situaties waarmee sommige leerlingen te kampen hebben en zoeken we samen met de VCLB-medewerker naar oplossingen.

We bereiden de vergadering voor op basis van de gegevens die we van jou of van leraren verkregen. Na zo’n vergadering mag je weten wat er werd gezegd. Daarom zijn we altijd bereid om dit met jou te bespreken.

Het ondersteunend personeel noteert en verifieert de afwezigheden, onderhoudt het contact met de ouders, tracht “spijbelen” te voorkomen, zoekt oplossingen om “achterstand” te vermijden. Zij treden bemiddelend op wanneer spanningen tussen leerlingen onderling of tussen leraar en leerling zich zouden voordoen. Kortom zij remediëren, zij luisteren naar op- en aanmerkingen en trachten onze jongens en meisjes ongehavend door het schooljaar te loodsen. Bij deze diensten kunnen ouders en leerlingen voor alles terecht.

3.2.1.7 De begeleidende klassenraad

Op onze school heb je als leerling recht op een passende begeleiding. Om het contact met en de samenwerking tussen al je vakleraars te vergemakkelijken, komt er op geregelde tijdstippen een “begeleidende klassenraad” samen.

Tijdens deze vergadering verstrekt je klastitularis ruime informatie of toelichting over de studie van elke leerling van zijn klas. Door bespreking van de studieresultaten zoekt de raad naar een passende individuele begeleiding en kan door de klastitularis of door een vakleraar een begeleidingsplan worden voorgesteld.

Na gesprek met de VCLB-medewerker en je ouders is het soms nodig inhaallessen te adviseren of extra taken op te leggen. Soms is doorverwijzing naar een begeleidend VCLB of een andere instantie noodzakelijk. Van elke voorgestelde remediëring worden je ouders via de schoolagenda of per brief op de hoogte gebracht. In het verslag van deze vergadering wordt het resultaat van de bespreking evenals het geformuleerde advies aan je ouders opgenomen. Je hebt het al begrepen: het hoofddoel van deze “begeleidende” klassenraad is je studievordering in de tijd te volgen om op die manier de eindbeslissing van de delibererende klassenraad goed voor te bereiden.

3.2.2 Een aangepast lesprogramma

Normaal gezien volg je het hele programma van de studierichting waarin je bent ingeschreven. In enkele uitzonderlijke situaties kan de klassenraad toch beslissen om je voor één of meer vakken of vakonderdelen een aangepast lesprogramma te geven. Je ouders kunnen dat bij ons aanvragen. Als je aan de voorwaarden voldoet, zal de klassenraad de vraag onderzoeken en een beslissing nemen.

Bij specifieke onderwijsbehoeften

Als je specifieke onderwijsbehoeften hebt, kunnen jij en je ouders dit melden aan de directie. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De directie zal je situatie voorleggen op de eerstvolgende klassenraad. De klassenraad kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van wat hij vaststelt in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat jij nodig hebt en wat wij als school kunnen organiseren. Het kan dan bv. gaan om extra hulpmiddelen (bv. dyslexiesoftware) of om aangepaste doelstellingen. We werken hiervoor samen met het CLB.

Bij ziekte, ongeval of handicap

Als je wegens ziekte, ongeval of handicap één of meerdere vakken (tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad vervangende activiteiten geven. Dat kan betekenen dat je een vak op een andere manier zal benaderen (bv. meer theoretisch) of dat je een ander vak zal volgen.

In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad je om medische redenen toestaan het lesprogramma over twee schooljaren, of het programma van een graad over drie schooljaren te spreiden. De klassenraad beslist dan welke vakken in welk jaar worden gevolgd en zal je ook tussentijds evalueren.

Als je een bijkomend studiebewijs wil behalen 

(enkel in scholen met een derde graad)

Als je een bijkomend studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs wil behalen (= een bijkomende kwalificatie) kan de klassenraad beslissen om je een vrijstelling toe te kennen. Dat kan enkel op voorwaarde dat je de vakken of leerinhouden al eerder hebt gevolgd én al over een studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs beschikt. De klassenraad beslist of je in dat geval minder lesuren hebt of dat je een vervangend programma moet volgen.

3.2.3 De evaluatie

3.2.3.1 Soorten evaluatie

We geven je graag een woordje uitleg over de manier waarop de school je prestaties evalueert en hoe ze die informatie doorspeelt aan je ouders.

Voortdurende evaluatie

De voortdurende evaluatie omvat de beoordeling van je klasoefeningen, je persoonlijk werk, de resultaten van je overhoringen, je leerhouding, zoals je inzet in de les, je medewerking aan opdrachten, groepswerk, e.d.

Deze evaluatie verstrekt aan de leraar informatie over bepaalde aspecten van je studievordering en ontwikkeling.

De leraar bepaalt, eventueel in afspraak met de begeleidende klassenraad, zowel het aantal als de spreiding van mondelinge en schriftelijke opdrachten. Al kan je bij de planning van taken en overhoringen worden betrokken, toch kan de leraar onaangekondigd in elke les leerstofonderdelen die betrekking hebben op de onmiddellijk voorgaande les individueel of klassikaal overhoren.

Overhoringen over grotere leerstofonderdelen worden vooraf aangekondigd.

Evalueren is een onderdeel van het leerproces van de leerling. We werken vaardigheidsgestuurd maar peilen ook naar kennis over de leerstof om die vaardigheden te kunnen uitvoeren.

Naast de voortdurende evaluatie gaat – in 6e en 7e leerjaren – aparte aandacht uit naar de evaluatie van:

 • de stage: stageverslagen, beoordeling van de stage door de stagebegeleider;
 • de geïntegreerde proef.
3.2.3.2 Fraude

Elk gedrag in het kader van de beoordeling van een vak waardoor je het vormen van een juist oordeel omtrent jouw kennis, inzicht en/of vaardigheden dan wel de kennis, het inzicht en/of vaardigheden van andere leerlingen onmogelijk maakt of poogt te maken, wordt beschouwd als een onregelmatigheid. We denken bv. aan spieken, plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, het strategisch afwezig blijven op evaluatiemomenten… Ook wordt onder een onregelmatigheid verstaan: het zonder duidelijke bronvermelding geheel of gedeeltelijk overnemen van gegevens bij schriftelijke opdrachten zoals projecten.

Na de vaststelling van het personeelslid van de school, wordt de leerling steeds gehoord. Indien gewenst, kunnen de ouders tijdens dit gesprek aanwezig zijn. De bewijsstukken worden verzameld. Het verslag van jouw verhoor en de verklaring van het personeelslid van toezicht worden er in opgenomen. Dit alles wordt aan de klassenraad bezorgd. De klassenraad oordeelt of de vastgestelde onregelmatigheid kan worden beschouwd als fraude en deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan jou en je ouders.

Het plegen van fraude kan tot gevolg hebben dat je voor het bewuste proefwerk het cijfer nul krijgt. Wanneer de onregelmatigheid pas aan het licht komt op het moment dat er reeds een getuigschrift of diploma werd uitgereikt, dan kan de school, ongeacht het moment waarop de onregelmatigheid wordt vastgesteld, de afgeleverde getuigschriften en diploma’s terugvorderen. Dit zal gebeuren wanneer de fraude zo ernstig is dat de behaalde resultaten nietig zijn en de genomen beslissing als juridisch onbestaande moet worden beschouwd.

3.2.3.3 Informatie aan je ouders

Meedelen van de resultaten

We houden je op geregelde tijdstippen op de hoogte van je resultaten. Jij en je ouders kunnen ook zelf vragen om inzage te krijgen in en/of uitleg bij de toetsen en proeven die je hebt afgelegd. Eventueel kunnen jullie daarna ook een kopie  vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directie. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.

Rapport

Het rapport is een schriftelijk verslag van je resultaten. Daardoor is het mogelijk je werkzaamheden op school te volgen, te evalueren, bij te sturen, ja zelfs te belonen.

De klastitularis overhandigt je dit rapport op de data die vermeld staan in de kalender. Elk rapport laat je door een van je ouders ondertekenen. Je bezorgt het de eerstvolgende schooldag terug aan je klastitularis die verantwoordelijk is voor het tussentijds bewaren ervan.

Het rapport omvat diverse periodes in de loop van het jaar van voortdurende evaluatie. Voor de 6e en 7e jaars is er een apart GIP-rapport.

Verdere toelichting vind je op het rapport zelf.

Informatievergaderingen en oudercontact

Op geregelde tijdstippen organiseert de school contacten met je ouders om hen te laten kennis maken met de school, directie en leraars. Zij krijgen dan heel wat nuttige informatie over het pedagogisch project, de vakinhouden, het evaluatiesysteem, het rapport, de schoolagenda, enz. Er zijn eveneens individuele contactmogelijkheden ter gelegenheid van de rapportuitreikingen. Het informatiemoment voor nieuwe leerlingen en hun ouders en de 2 oudercontacten doorheen het schooljaar zijn verplicht, en onmisbaar om samen het traject van uw zoon/dochter adequaat te kunnen begeleiden. Uiteraard kan u wel een andere afspraak maken als u verhinderd zou zijn.

Om contact op te nemen met de school, hoeven je ouders niet te wachten tot de informatievergaderingen of het oudercontact. Een telefoontje met de leerlingenbegeleiding volstaat om een afspraak te maken met de personen die je wenst te spreken.

3.2.4 Het evaluatiesysteem op  het einde van het schooljaar

3.2.4.1 De delibererende klassenraad
Bevoegdheid & werking

De delibererende klassenraad is officieel bevoegd om te beslissen over:

 • je slagen of niet slagen in een bepaald leerjaar;
 • het toekennen van attesten, getuigschriften en diploma;
 • het geven van adviezen voor je verdere studie of andere mogelijkheden.

Deze vergadering van de leraars die bij je opleiding betrokken zijn, wordt uiteraard voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde.

Tijdens de beraadslaging leidt de klastitularis het gesprek over zijn klas in en geeft hij bij elke leerling:

 • het globale resultaat van de voortdurende evaluatie ; gezien het belang van een positieve attitude bij de latere tewerkstelling, wordt met deze factor eveneens rekening gehouden.
 • de evolutie (positief, status-quo of negatief) op basis van gegevens uit de begeleidende klassenraden (o.a. vaststellingen, adviezen, beslissingen, eventuele andere documenten) ;
 • de resultaten van de stages;
 • de geïntegreerde proef (2° & 3° jaar van de 3° graad).
Mededeling

De eindbeslissing van de delibererende klassenraad wordt aan je ouders meegedeeld via het eindrapport of per brief. Uiteraard kunnen je ouders met hun vragen steeds terecht bij de directeur, de klastitularis, de vakleraars, eventueel de VCLB-afgevaardigde tijdens het geplande oudercontact.

De delibererende klassenraad kan volgende beslissingen nemen:

-De leerling heeft het leerjaar met vrucht beëindigd:

De leerling ontvangt een oriënteringsattest A en wordt tot het volgend leerjaar toegelaten ;

De leerling wordt geclausuleerd en ontvangt een oriënteringsattest B. Dat betekent dat deze leerling tot een volgend leerjaar wordt toegelaten behalve in bepaalde onderwijsvorm(en) en/of basisopties of  studierichtingen/ afdelingen (bijv. omdat bepaalde resultaten te zwak zijn).

Bij twijfel kan de klassenraad opteren toch een positieve beslissing te nemen en je één jaar respijt te geven. Je krijgt dan een waarschuwing, je gaat naar het volgend leerjaar over en krijgt één jaar de tijd om bij te werken. Als één jaar later het tegenovergestelde blijkt, ondanks permanent begeleiden en remediëren, dan zal je ongetwijfeld een oriënteringsattest C of oriënteringsattest B krijgen.

Bij de toekenning van een oriënteringsattest A of B kan de delibererende klassenraad eveneens van oordeel zijn dat de leerling best een onderdeel van de leerstof nog verder zou uitdiepen of op peil houden. In dit geval wordt een vakantiewerk gegeven. Het vakantiewerk is geen sanctie, ook geen verkapte waarschuwing.

Het is een studiehulp. De opgave wordt dan ook zorgvuldig uitgekozen, rekening houdend met de specifieke noden van de leerling.

De leraar zal het vakantiewerk met aandacht nazien en beoordelen. Gezien het belang van deze studiehulp richting het volgende schooljaar, betracht de school voldoende persoonlijke inzet. Daarom: – de leerling moet de vakantie-opgave afgeven op de afgesproken dag & de leraar heeft het recht een deeloefening ter plekke te laten uitvoeren – indien het resultaat doorheen het schooljaar ernstig te wensen overlaat (zware tekortkomingen – niet afgifte e.d.), wordt dit verrekend voor 50% binnen de punten van het eerste rapport. -De leerling heeft het leerjaar niet met vrucht beëindigd:

de leerling ontvangt een oriënteringsattest C en is dus niet geslaagd (bijv. omdat het globale resultaat zo zwak is dat de leerling niet mag overgaan naar een volgend leerjaar).

Heel uitzonderlijk kan het gebeuren dat de delibererende klassenraad eind juni over onvoldoende gegevens beschikt om te kunnen beslissen of je het leerjaar met vrucht hebt beëindigd. Hij kan je dan bijkomende proeven opleggen in de loop van de zomervakantie om zo de nodige gegevens te verzamelen. Ten laatste op de eerste lesdag van het volgende schooljaar zal de klassenraad een beslissing te nemen.

Mogelijke bekrachtiging van eindleerjaren van een graad met een studiebewijs (op TNA) • een getuigschrift van de 2e graad;

 • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de 3e graad bso;
 • een diploma van secundair onderwijs (op het einde van het derde leerjaar van de 3e graad bso (specialisatiejaar).
Advies

Een geschreven advies kan door de delibererende klassenraad zowel bij een attest A, B als C worden geformuleerd en schriftelijk via je rapport of een brief aan je ouders worden meegedeeld.

Dit advies kan o.a. bevatten :

 • raadgevingen inzake je studies en werkmethoden;.
 • een waarschuwing voor een vak/ vakken waaraan je het volgende schooljaar extra-aandacht moet schenken.;
 • concrete individuele suggesties om vastgestelde tekorten of zwakke punten weg te werken. ;
 • suggesties voor het verder zetten van je studies (bijv. het al dan niet overzitten).

Een advies van de delibererende klassenraad is niet bindend maar het geeft je wel een ernstige aanduiding en wordt dan ook het best opgevolgd.

Verlenging van de evaluatietermijn

De delibererende klassenraad beslist in principe op 30 juni of je het leerjaar al dan niet met vrucht hebt beëindigd. Enkel wanneer de gegevens waarover de delibererende klassenraad beschikt onvolledig, ontoereikend of niet eenduidig zouden zijn, is een definitieve beslissing in juni twijfelachtig en/ of onmogelijk. Langdurige afwezigheid wegens ziekte kan bijv. daarvan de oorzaak zijn.

In deze uitzonderlijke situatie kan de delibererende klassenraad je dan bijkomende proeven of taken opleggen. Je wordt hiervan via het eindrapport en/of brief verwittigd. In dit geval neemt de delibererende klassenraad zijn definitieve beslissing uiterlijk op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar.

De data waarop je bijkomende proeven moet afleggen, worden je meegedeeld samen met het eindrapport.

3.2.4.2 Betwisten van de beslissing  van de delibererende klassenraad

Belangrijk: wanneer we spreken over dagen* bedoelen we alle dagen behalve zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen.

De delibererende klassenraad beslist na grondig overleg. Het is uitzonderlijk dat jij of je ouders die beslissing zullen aanvechten. Dat kan enkel als je een B-attest of een C-attest hebt gekregen.

Als je ouders met het B-attest of het C-attest niet akkoord kunnen gaan, volgen ze de hierna beschreven procedure.

Overleg

Je ouders moeten een persoonlijk gesprek (een overleg) aanvragen met de directeur. De aanvraag gebeurt schriftelijk, liefst via e-mail, zo snel mogelijk en ten laatste op de derde dag* na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. Het overleg zelf moet ten laatste gebeuren op de zesde dag* na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. Jullie krijgen daarvoor een uitnodiging die de afspraak bevestigt. (We geven het rapport altijd aan jou zelf mee, ongeacht je leeftijd. De precieze datum van de rapportuitdeling vinden jullie in de jaarplanning. De dag* daarna is de eerste dag van de termijnen van drie dagen* en zes dagen*). De aangetekende brief wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.

Let op: als het overleg na het verstrijken van de termijn van drie dagen wordt aangevraagd, kunnen we niet meer op de vraag om een overleg ingaan.

Tijdens het overleg geven je ouders hun bezwaren. De directeur verduidelijkt aan de hand van je dossier op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen.

De dag* na het overleg delen we het resultaat van het overleg schriftelijk mee aan je ouders. Er zijn twee mogelijkheden:

 • de directeur deelt per aangetekende brief mee dat de argumenten van je ouders geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad rechtvaardigen.
 • de directeur vindt dat de argumenten van je ouders het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de delibererende klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. De datum van die vergadering wordt u schriftelijk meegedeeld.

Het resultaat van de nieuwe vergadering van de klassenraad ontvangen je ouders per aangetekende brief. Die aangetekende brief wordt verzonden de dag* na de vergadering.

Als je ouders het niet eens zijn met de beslissing

Zijn je ouders niet akkoord met de beslissing van de directeur, ofwel met de beslissing van de nieuwe delibererende klassenraad, dan blijft de betwisting bestaan.

Als dat het geval zou zijn, dan kunnen je ouders met een aangetekende brief beroep instellen.

Dat moet gebeuren ten laatste op de vierde dag* nadat de aangetekende brief van de school met de beslissing van de directeur of met de nieuwe beslissing van de klassenraad door de postbode aangeboden werd op jullie adres. De dag van de verzending van de aangetekende brief kent men door de poststempel. Op de dag* die volgt op de dag van verzending wordt de brief bij jullie door de postbode aangeboden. De dag* daarna is de eerste van de termijn van vier dagen* waarbinnen het beroepschrift verzonden moet worden.

Het aangetekende beroepschrift wordt verstuurd aan het schoolbestuur.

Aan de school mag u een kopie bezorgen. De adressering moet zijn:

Aan de heer Rony Mathyssen

Afgevaardigd-bestuurder van de vzw NoordkAnt

Nooitrust 4

2390 Malle

Wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroepschrift daar ook persoonlijk afgeven. Je ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. Wij geven het beroepschrift dan door aan het schoolbestuur zodat een aangetekende verzending aan het schoolbestuur niet meer nodig is.

Het beroepschrift moet:

 • gedateerd en ondertekend zijn door de indiener(s) ervan;
 • duidelijk de naam van de leerling vermelden;
 • duidelijk de naam en het adres van de school vermelden;
 • duidelijk de redenen aangeven waarom de beslissing van de delibererende klassenraad betwist wordt.

Belangrijk:

Beroep instellen zonder dat er eerst een overleg geweest is, zal onherroepelijk tot de onontvankelijkheid van het beroep leiden.

Als het beroepschrift te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. De poststempel geldt als bewijs van de datum.

Om het beroep te behandelen stelt het schoolbestuur een beroepscommissie samen.

In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. Ze zal steeds je ouders uitnodigen voor een gesprek. Die kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn evenveel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De stemming zelf is geheim. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing bevestigen, ofwel een andere beslissing nemen. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een redelijke termijn en ten laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar met een aangetekende brief aan je ouders meedelen.

Voor de duidelijkheid nog even de data voor een eventuele procedure van betwisting:

 • Voor de 6e-7e jaars:

Di 25 juni proclamatie en uitdeling rapporten 6e-7e  jaars

Vr 28 juni laatste dag om overleg aan te vragen

Wo 3 juli laatste dag voor overleg

Do 4 juli verzending beslissing directeur

Vr 5 juli ontvangst beslissing directeur (e-tracker raadplegen)

Do 11 juli laatste dag om beroepschrift te verzenden Vr. 30 augustus proclamatie uitgestelde proeven

 • Voor de 3e-4e-5e jaars:

Vr 28 juni proclamatie en uitdeling rapporten 3e-4e-5e jaars

Wo 3 juli laatste dag om overleg aan te vragen

Vr 5 juli laatste dag voor overleg

Ma 8 juli verzending beslissing directeur

Di 9 juli ontvangst beslissing directeur (e-tracker raadplegen)

Ma 15 juli laatste dag om beroepschrift te verzenden

Vr. 30 augustus proclamatie uitgestelde proeven

Maar hopelijk komt het allemaal zo ver niet en slaag je erin op 30 juni het schooljaar succesvol af te sluiten zodat jezelf en je ouders best tevreden zijn met je resultaat. Dat succes wensen wij je ook van ganser harte toe!

4. TEN SLOTTE NOG DIT …

… naar “school gaan” doe je in je jonge jaren omdat de school terecht een goede voorbereiding kan geven op het latere leven. Er is dus zeker reeds één goede reden om er “iets” van te maken; maar er is nog veel meer. De tijd die je doorbrengt op school houdt immers meer in dan louter opdoen van kennis en wetenschap. Het is ook een periode van samenzijn met anderen, medeleerlingen en raars. En juist in dit samenleven zitten zoveel mogelijkheden verborgen om van je schooltijd een boeiende periode te maken. Mogelijkheden moeten echter gebruikt en tot leven geroepen worden. Dit betekent een positieve ingesteldheid nastreven om zowel het lastige als het aangename samen te dragen en er elkaar in te helpen. Het vraagt een besef dat we samen meer kunnen dan elk afzonderlijk en dat we vooral nu en dan een “offer” moeten kunnen brengen omwille van de anderen. Het betekent ook een gezamenlijke inzet om te zorgen voor een klasgeest en een –sfeer waarin vorming en opleiding kunnen verlopen in een gezond evenwicht met jeugdige blijheid, vriendschap, ontspanning en zo vele andere dingen die het jonge leven toch zo bijzonder kunnen maken. Als we samen hiertoe elke dag opnieuw ons “beste beentje voorzetten” dan wordt onze schoolgemeenschap misschien toch elke dag een beetje meer “de school waarvan we allemaal dromen”.

1 september 2018, gelezen en goedgekeurd,

de leerling de ouders/verantwoordelijke/voogd

………………………………………………………………

………………………………………………………………